1000 A MI HAZÁNK

" Míg más parlamentáris országokban a jobboldal általában a józan és megfontolt konzervativizmust, a tradíciókhoz való ragaszkodást tekinti hivatásának – nálunk a magát jobboldalinak nevező kormányzati rendszer ezekkel ellenkező törekvéseket mutat. Alkotmányjogi téren a parlamentarizmus elsorvasztása és látszatparlamentarizmussá süllyesztése ennek az állítólag jobboldali kormánypolitikának egyik fő célja. A vezérkedés, az egy akarat érvényesülésére felépített és minden bírálat elnémításával kialakított nemzeti egység, másrészt gazdasági téren az individualista gazdálkodást mindinkább elfojtó, egy újfajta kollektivizmus felé elhajló, sokszor már a magántulajdonba is belenyúló törekvések: nehézzé teszik egy konzervatív politikus számára, hogy ezzel a jobboldallal azonosítsa magát.” (Gr. Apponyi György, 1935)

Facebook oldaldoboz

Friss topikok

Polgári konzervatív blog

2013.05.22. 21:43 HaFr

Nyilvános programírás: itt és most

Sziasztok, íme, a nyilvános politikai ajánlatunk, lájkoljátok és terjesszétek, ha tetszik, és főleg kommenteljétek. Az építő (ideérve a jó szándékúan kritikus) kommenteket belefoglaljuk a programba, amelyet folyamatosan újraszerkesztünk június 9-én estig, aztán -- ha látható mennyiségű kommentet kapunk -- ez alapján összehívjuk a szokásos pártalapítási izét június második felére, ahol mindenki részt vehet, aki akar, és akinek a kommentjét valamilyen formában befoglaltuk, és bejelentkezik a nickjével (a pártalapítási izén). Ha nincs a kommentelésben elég nemzeti nekibuzdulás, akkor nem lesz párt sem, hogy megmentse az országot -- minek tovább küszködni, ugye, ha már az első fázisban elvérzünk. Ez itt alább MÉGSEM pártprogram, azt bőven elég lesz az év végére megírni. Ez egy alapvetés, afféle Alaptörvény (a mienk), amely alapján az alapítás, az identifikáció, a közösség létrejön.Tehát aki alapvetően nem ért egyet ezzel vagy a módszerrel, az keressen más platformot, please. Június 9-ig estig ez a blog nem közöl más posztot, mint a jelenlegi szerkesztett változatait.

A kommentek vonatkozási helyét (a szöveg alcímei szerint) adjátok meg precízen. A befogadott kommenteket kurzívval illesztjük az eredeti szövegbe, és megjelöljük a forrását. A szöveget mi is folyamatosan bocsátjuk közre. Kérdések, kérések, (nem trágár) beolvasások közvetlenül: programotirunk@gmail.com -on.

A KIINDULÓPONT

Magyarország a hazánk, nem akarunk innen elmenni, mert sehol sincs nagyobb esélyünk a boldogságra, ezért létre kell hoznunk azt az országot, amelyik a lehető legtöbb honfitársunk büszkeséggel és szeretettel tud gondolni, legalább ennyiünk biztos boldogulásának helyszíne, és néhányan meg termékenyen utálják és kritizálják, hogy idővel még jobbá tudjuk tenni.

A nemzet összetartó ereje a múlt, a jelen és a közös jövő reménye, a nyelv, és az akarat, hogy jobbítsuk, ami megadatott nekünk. Jobbítani szándék és nem minőség dolga. A nemzet mindenki felelőssége, de mindenki másképp képzeli a múltját, jelenét és jövőjét. A közös platformunk a jóakarat és a jobbítani akarás, a másik tisztelete, a különféle tradícióink megbecsülése, a becsület és az önbecsülés.

Magyarország rosszul teljesít. Immár legalább 500 éve súlyos belső konfliktusok szabdalják a politikai közösséget, a modern nemzetfejlődés 200 éve alatt pedig szabadság, függetlenség, hazafiság, hazaszeretet, haladás, európaiság, magyarság, önazonosság, igazságosság stb. dolgában annyi törésvonal jött létre a nemzeten belül, hogy a politikai vélemények mára gyakorlatilag kibogozhatatlanná és kibékíthetetlenné, a viták lefolytathatatlanná váltak, ezért túl kell lépni -- na nem rajtuk, mert ezek is részei az önazonosságunknak --, hanem azon a kártékony politikai rutinon, amely ezeknek a véleményeknek az élezésére épül, és ezek manipulálásával teremt hatalmi bázist a régi politikai osztálynak. Ugyanez a megosztottság modernizációs deficitet teremtett: nem alakultak ki a modern nemzetfejlődés biztosítékai: az individualista, erős személyes integritásra épülő, érték- és eredményközpontú polgári erkölcs, az emberi autonómia és a vállalkozó szellem tisztelete, a nyitott, innovatív gondolkodás, a reális alapokon nyugvó (nem pedig mítoszokat és ideológiákat kergető) önbecsülés, az ideológiákkal, az állammal, és az elosztó rendszerekkel (nem pedig pusztán a pártokkal) szembeni megalapozott kritikai készség (az alattvalói szemlélet helyett), és a tradíciók és közösségek sokaságának tisztelete (az állam által felkent, "udvari" eszmeköteg ellenében).

AZ ORSZÁG ÁLLAPOTA"

A régi politikai osztály jellemzője, hogy az államot a társadalom és a polgárok vezetésére és alárendelésére, nem pedig a szolgálatára használja, kihasználva és folyamatosan erősítve ezzel a modernizációs deficitet. Az állam az 1990-es képzeletbeli nullpont óta (amikor elvileg, persze csak elvileg, lehetőség volt az állam bármilyen koncepciójának meghonosítására) folyamatosan, kb. 2000 óta pedig egyre gyorsuló ütemben vetette alá a társadalmat, szemléletében és a joganyag alapján is szűkítve a személyes szabadság és a civil kompetenciák kialakulásának terét. 2010 ebben a folyamatban újabb kitüntetett pont: azt, ami korábban az inkoherens politikai akaratok és a társadalom politikai (szociális, autonóm szerveződési, szolidaritási) kompetenciái hiányának eredménye volt, az ezután az állam és a meghatározó politikai erő koncentrált támadásába fordul át a társadalom ellenében.

Ma a szabadságunk a valamikori (másfél évtizeddel ezelőtti) kezdetleges mércével mérve is korlátozott. Folyamatosan fogy a társadalmi cselekvéseknek az a tere, amelybe az állam valamilyen formában (jogszabállyal, ideológiával, informális elváráskeltéssel, korrupcióval stb.) ne avatkozna bele, és egyre inkább igaz ez a privát szférára is. Az állami hatalommegosztás rendszerét ténylegesen felszámolták, és ma olyan miniszterelnöke van az országnak, aki adott esetben bármilyen szubjektív elgondolását néhány napot belül törvénybe tudja iktattatni.

Az ország gazdasági reprodukciós képessége komolyan hanyatlik, miközben a bizonytalan és fundamentumait nélkülöző gazdasági kompetenciák mellett a szociális mutatóink kifejezetten rossz állapotról árulkodnak. Nem igaz tehát, hogy szabadságunk egy részének feladásáért cserébe nagyobb biztonságot kaptunk. Az utóbbi 10 évben látványosan romlott biztonságunk minden vetülete: az életünk és testi épségünk biztonságáé, a létbiztonságunké, a jogbiztonságé, az erkölcsi biztonságé (amelynek alapján jogot formálhatunk szuverén erkölcsi és világnézetünkhöz), és az átláthatóság adta biztonságé (vagyis, hogy nagyjából tudhatjuk -- ha tudhatjuk --, hogy mi folyik körülöttünk). Jegyezzük meg, a szabadságunk és a biztonságunk alapja ugyanaz: ez pedig a kontrollálhatatlan hatalomtól való minél nagyobb mentesség. A kockázat, hogy a szabadságot és a biztonságot elveszítjük, egyforma és egymással összefüggő. A forrása: a kontrollálhatatlan hatalmak -- köztük a legveszélyesebb hatalom: az állam. Az endemikus magyar korrupció pl. a szabadság és a biztonság hiányának közös terméke.

A kormányzat ellenségkereső függetlenségi zsargonja (a tőkeszegény Magyarország félperifériás helyzetét megpendítő néhány kétségtelenül releváns meglátás dacára) többet árt a nemzetnek, mint használ. Az EU-val kapcsolatos méltánytalan és néha a pökhendiség határát súroló, az EU gyengülésének szorító külpolitika nem szolgálhat  reális nemzetstratégiát -- a motivációi a választók számára átláthatatlanok, amiként átláthatatlan az állam gazdálkodása, a jogrendje, a kormánypolitika maga és a középtávú nemzetstratégiánk. Ezek mind olyan dolgok, amelyeknek ismerete a polgárok joga, de ezt a jogot nem honorálja az állam.

Az országot sikerrel megosztó pártrendszer mára a modernizáció, a nemzet magára találásának és a válságból való kiútkeresésének első számú politikai akadályává vált. Az állam tehát aláveti a társadalmat, nem érvényesül a társadalmi kontroll az állami célok és az állami működés fölött, de közben a pártrendszer révén az állam folyamatosan újratermeli önmaga hegemóniáját a polgárok fölött: azzal, hogy a társadalomnak a jelenlegi pártkínálatból kell választani és egyik vagy másik többé-kevésbé állampárti alakulattal kell azonosulnia, maga megy szembe a saját érdekeivel, ami éppenséggel az állampárti és a hegemón logika meghaladása volna. Sokan nem vagyunk hajlandóak ezt tudomásul venni, mert nem tudunk kitekinteni a saját kultúránkból és örökségünkből, pedig a kettő együtt -- a társadalmat eszközként használó állampárti logika és ennek tudomásul vétele -- lehetetlenné teszi a felzárkózásunkat a sikeres, szabad, frusztrációit időről-időre letudó nemzetekhez. Ha ez nem sikerül, akkor a magyar ember mindvégig államember marad, akinek folyamatosan és -- ahogy kinéz -- egyre inkább szabadsága és biztonsága párhuzamosan hanyatlásával kell szembenézni. Egészen addig, amíg államemberből egy sikertelen nemzet, rosszabb esetben pedig egy diktatúra alávetettje válik. Ez az utóbbi lehetőség sem kizárható a mai trendeket és a magyar történelmet ismerve. 

POLITIKAI TÉMÁK

Állam

Az állam a magyarok szabadságát és biztonságát fenyegető messze legnagyobb veszély. Államunk túlcentralizált, korrupt, alacsony hatékonyságú, kiszámíthatatlan és basáskodó, saját autonóm céljai vannak, elszakadt a közjó szolgálatától, és kiszakadt a társadalom ellenőrzése alól.  Az állammal szembeni fellépésnek határozottnak kell lennie. Törvénybe kell iktatni a parlamenti és önkormányzati képviselők -- meghatározott feltételekkel érvényesíthető -- visszahívhatóságát. A központi igazgatási szervek transzparenciáját nagyságrendekkel, többféle intézkedés együttes alkalmazásával javítani kell. A korrupciót és a hatékonyságvesztést letörendő szét kell teríteni az állami hatalom nagyobb részét a társadalomban (decentralizáció, devolúció), úgy hogy az ügyeket ott intézzék, ahol keletkeznek, vagy ahol a legnagyobb hatékonysággal (kimenet/bemeneti képességgel) megoldhatók. Az állam fő funkciói közül az közszolgáltatásokat (egészségügyi, oktatási, nyugdíj- és szociális rendszer) vegyesen privát, állami és önkormányzati rendszerben kell üzemeltetni folyamatos minőségellenőrzés mellett. A magántőke bevonása elengedhetetlen az itt felsorolt összes területen, ami -- megfelelő jogszabályi környezetben és ellenőrzés mellett -- összehasonlíthatatlanabbul átláthatóbb, hatékonyabb, magasabb minőségű és méltányosabb szolgáltatást tesz lehetővé, mint a mostani szisztéma. A rendfenntartási funkció legfontosabb elemeit önkormányzati és közösségi kézbe kell helyezni folyamatos szakmai, vizsgálóbírói és törvényszéki ellenőrzés mellett. A szolgáltató állam ethoszát ki kell dolgozni, és az államigazgatás minden funkciójában ehhez kell igazítani a folyamatokat és a rendszerelemeket, úgyhogy minden állami alkalmazott megtanulja végre, a társadalom és az adófizetők alkalmazásában és érdekében végzi a munkáját.

Az állam reformja révén elérhető megtakarítások már 2-3 éven belül ezermilliárdokkal könnyítik az adófizetők terheit. A reform 5-6 éven belül minden funkcionális területen érzékelhető és fenntartható minőségjavulást eredményez, amit az adórendszerben a bevételi oldal visszanyesésével kell nyugtázni. Csupán az állami hatékonyság drasztikus javítása lehetővé teszi a GDP arányos elvonások mostani szintjének (kb. 51%) mintegy akár nettó 40%-os (kb. 6 ezer milliárd forintos) csökkentését és a társadalmi költségek egyenlegének 10%-os (kb 1,5 ezer milliárdos) csökkenését, ami a rendszer hatékonyságjavulásából ered, és folyamatosan nőni fog. Az egyenesadózási rendszeren nem változtatnánk, családtámogatás helyett gyermektámogatási rendszert vezetnék be, amely kiterjedne a felsőfokú képzésben résztvevőkre is legfeljebb 25 éves korig. A feladatok átcsoportosításának megfelelően lényegesen emelnénk az önkormányzatoknál maradó adó mértékét.

A közbeszerzési eljárások, értékelési szempontok, és megnyert összegek felhasználásának monitorozása és teljes nyilvánossága (cs.zoli). Kormányülések (leszámítva a nemzetbiztonságot érintő zárt üléseket) teljes nyilvánossága, on-line közvetítése a kormányportálon. Hosszabb távon internetes szavazási rendszer bevezetése országgyűlési, uniós és önkormányzati választásokon. Állam intakt funkciói: kül- és nemzetbiztonsági politika, honvédelem. Rögzítjük az állam semlegességét mindenféle világnézeti, hitbeli és -- leszámítva a jogrendszerben tükröződő vetületeit -- minden erkölcsi természetű kérdésben. Az állam nem foglalhat állást az alapjogok kérdésében, azokat -- kivételes, háborús vagy nemzeti méretű katasztrófahelyzeteket leszámítva -- nem korlátozhatja, és ekkor is csak arányosan, a kivételes stb. helyzet elmúltával utólagos bírósági jogorvoslat fenntartása mellett.

Gazdaság

A gazdasági élet alapja a nagy hozzáadott értéket előállító magánvállalkozások. Az országot a gazdasági harmadik világ státusába kényszerítő összeszerelő üzemek és közmunka helyett ösztönözzük a szellemi munkán alapuló tőkebefektetéseket (szolgáltató központok, kutatási és fejlesztőközpontok, niche és specializált termelő cégek, banki és biztosítói tevékenység, turizmus stb formájában.), a multik beszállítói körébe bekapcsolódni képes vállalkozások felfutását, és a generációkat eltartani képes családi vállalkozásokat (ebben a sorrendben). A állam tulajdonosi szerepét a nullához közelítenénk, szabályozó funkcióját korlátoznánk, de egyúttal hatékonyabbá és átláthatóvá tennénk, erősítenénk a munkahelyi szervezkedési jogot. A multiknak adott adókedvezményeket hosszú távú beruházási, foglalkoztatási és a beszállítói stratégiájukat érintő garanciákhoz kötnénk (a támogatások visszafizettetésének terhe mellett).

Lényegesen erősítenék a magyar gazdasági diplomáciát nyugat és kelet felé egyaránt. A fenti preferenciák alapján meghatároznánk Magyarország gazdasági stratégiáját, ahhoz szerepvállalókat keresnénk szerte a világban. A gazdasági stratégia alkalmazhatóságát folyamatosan monitoroznánk ésszerű, józan mutatószámok alapján.

(folyt.köv.)

Társadalom

A társadalom nem önálló entitás (kollektívum), hanem egyének társulása rengeteg változó metszetben. Társulások, kisközösségek, klubok, egyesületek, egyházak minél sűrűbb közege biztosítja egy egyén  identitásának minél szélesebb palettáról történő, minél kiegyensúlyozottabb megválasztását és a társadalmi tolerancia erősödését (az intolerancia meglátásunk szerint nem pusztán identitásbeli, hanem hatalmi kérdés, mégpedig az indentitások hatalmi -- különösen állami -- elismertetéséért és erősebb pozíciójáért folyó harc eredménye, magyarán az intolerancia is csökken az állami hegemónia megszűnésével). A kisközösségek hálózata emellett erősíti a társadalom primér védekezőképességét az állammal és más hatalmi centrumokkal szemben. Amellett vagyunk, hogy a felsorolt vagy fel nem sorolt közösségek szabadon és mindenféle állami bejegyzés, ellenőrzés vagy támogatás nélkül működjenek. Ehhez kapcsolódik, hogy bár a szekularizációt elősegítő tényezőket nem tudjuk és nem akarjuk fékezni, és -- a világi intézményekéhez hasonlóan -- elismerjük és a világi intézményekével egyenértékű, törvényben meghatározott forrásokkal támogatjuk az egyházak oktatási, egészségügyi és szociális tevékenységét, ösztönözzük őket, hogy éljenek a szabad társadalmak nyújtotta lehetőségekkel, és szerezzenek annyi hívet maguknak, amennyit csak képesek a maguk erőfeszítésével, tanaik meggyőző erejével és a velük szemben elvárható maximális toleranciát kihasználva.

(folyt. köv.)

Alkotmányosság és az alapjogok rendszere

Az Alkotmány mindenekelőtt az állampolgárok alapjogainak, a szuverén választók és az állam közötti megbízási szerződésnek, a kormányzati rendszeren belüli hatalommegosztásnak és a hatalmi ágak meghatározásának, illetve a kivételes helyzet kihirdetésére vonatkozó eljárási szabályoknak a dokumentuma. Az Alkotmány rendelkezéseivel kapcsolatos vitáknak a Kúria Alkotmányjogi Tanácsa ad helyt, amely beadvány alapján vagy peres eljárásban hozza meg a döntését. 

Az állampolgárok szólás-, gyülekezési, egyesülési szabadsága kivételes helyzeteket leszámítva nem korlátozható, azokban az állam törvényt nem alkothat. Ütközésük esetén vagy az érvényesítésükkel kapcsolatos gyakorlati kérdésekben a bíróság dönt. Ugyanez vonatkozik a sajtószabadságra is. Kivételes helyzet kihirdetéséről a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke és a Kúria elnöke közös tanácskozásban egybehangzóan dönthet, és ezt a döntést háromnaponta meg kell ismételniük, ellenkező esetben a kivételes helyzet elmúlik. A kivételes helyzet 12 napon túli fennmaradásáról az országgyűlés az összes képviselő háromnegyedes szótöbbségével dönt, ellenkező esetben a kivételes helyzet elmúlik. Az országgyűlés döntése maximum egy hónapra szólhat.

(folyt. köv.)

Oktatás

Az oktatás rendszere plurális és szabad, de állami minimum követelmények vonatkoznak rá, egységes állami érettségi és felvételi követelmények, és pedagógusi értékelési rendszer mellett. Támogatjuk a magán-, alapítványi, egyházi, vállalati (szak-) stb. iskolák párhuzamos jelenlétét az önkormányzati fenntartású iskolák mellett. Az állam maga nem tart fenn iskolákat, de egységes fejkvótával finanszírozza a rendszert. Az önkormányzati iskolákat iskolaszékek irányítják, amelyek kinevezik az igazgatókat, és a szülői és tanulói testületekkel, valamint az állami szakmai felügyelettel együttműködve biztosítják az iskolákkal szembeni minőségi és egyéb követelmények érvényesülését.

(folyt. köv.)

Egészségügy

Az egészség megőrzése és a gyógyítás a szabad társadalmakban is elérhető kell legyen mindenki számára. A vegyes állami- és magánrendszerben plurális egészségbiztosítás finanszírozza a szolgáltatókat. Az egészségbiztosítási rendszerben járulékfizetői státusban többféle, folyamatosan megújuló, versengő csomag közül lehet választani biztosítótól, életkortól, keresettől, életmódtól, kockázatviselési hajlandóságtól stb. függően. A legalább egy éve munkaviszonyban állók számára a munkájuk elvesztése esetén az állam fél évig átvállalja a korábbi csomagjuk fizetését, utána viszont az életkoruktól és az életmódjukban rejlő kockázatuktól függően írhat nekik elő életmód-változtatást és rendszeres orvosi ellenőrzést annak érdekében, hogy egy megajánlott csomagot biztosítson. A magán- és közegészségügyi intézmények minőséghatékonyságának ellenőrzését más-más szempontból folyamatosan vizsgálja az állam, az önkormányzatok és az egészségbiztosítók.

(folyt. köv.)

Nyugdíjbiztosítás

A rendszer túlnyomórészt magánbiztosítókra épül kötelezően választandó minimális ellátmány és kockázati ellátmány alapú vegyes rendszerben.

(folyt. köv.) 

87 komment · 2 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://hafr.blog.hu/api/trackback/id/tr625313411

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Mandiner blogajánló 2013.05.24. 14:26:03

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Trackback: Nyilvános programírás: itt és most 2013.05.23. 18:00:01

Ha nincs a kommentelésben elég nemzeti nekibuzdulás, akkor nem lesz párt sem, hogy megmentse az országot – minek tovább küszködni, ugye, ha már az első fázisban elvérzünk.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Rütti Máté (törölt) 2013.05.23. 00:13:11

Csak 1 kérés: a közelmúlt felhánytorgatása, a baloldal megvetése, az előző nyolc évezés totális öngól lenne, úgyhogy azt kéretik elfelejteni! Ugyanígy a Fideszhez sem kellene sehogyan sem viszonyulni! A visszafelé mutogatás visszatetszést kelt. Egy a lényeg: az irány helyes megtalálása és a célra tartás. Szóval nyugodtan nézzétek levegőnek, ami eddig volt! A tanulságokat le kell vonni, de CSAK magatokra koncentráljatok! Nekem pl. személy szerint tele a hócipőm az óvodás egymásra mutogatósditól. A fentebb olvasott irányok rendben vannak, csak így tovább!
Csak ennyit szerettem volna hozzáfűzni.

toportyánzsóti 2013.05.23. 00:39:52

Fele ekkora adószint elegendő lenne,felesleges ennyi adót beszedni,ha az elköltése negyedosztályú.Először az államigazgatás szinvonalát kell növelni nem az adók szintjét.

savanyujóska 2013.05.23. 11:42:36

Hát az első és legfontosabb dolgotok, hogy keressetek egy jó PR menedzsert, aki ismeri a célközönséget, tud jól fogalmazni, és tud jó beszédeket írni. És ne tegyétek magatokat rögtön az elején nevetségessé és komolytalanná azzal, hogy a kommentek számától teszitek függővé a pártalapítást. Sok kommentet akkor fogtok kapni, ha felkerültök az Indexre, de nem biztos, hogy örülni fogtok nekik.
Ez a szöveg egyébként még mindig csak a betegség diagnózisa, és nem a receptje. Nem a baj leírásával kellene foglalkozni, tudja azt mindenki. Megoldásokat adjatok.
Az előttem szólóval egyetértve szerintem is nagy ívben kerülni kell az elmúlt 3-8-23, vagy akárhány évre való visszamutogatást. Elég megállapítani, hogy el lett cseszve, és kész. Ne foglalkozzatok vele többet, és ne riasszátok el az áttérésre hajlamos, de egyelőre még mindig Fidesz-MSZP hívő értelmes választókat azzal, hogy vastagon fikázzátok jelenlegi pártjukat.
Nehezen érthető kifejezéseket ne használjatok ilyen nagy számban, és kerüljétek a csúnya szavakat. Az átlagválasztó többek között azt várja el a politikustól, hogy olyan legyen, amilyen ő nem. Jól fésült és jól borotválkozott, a nyakkendője rendesen meg legyen kötve, és szépeket mondjon, leginkább róla, a választóról, és az országról. Az ilyen szöveggel, hogy „termékenyen utáljuk” az országot, rögtön elvágjátok magatok nála.
Az a mondat, hogy: „Az országot sikerrel megosztó pártrendszer mára a modernizáció, a nemzet magára találásának és a válságból való kiútkeresésének első számú politikai akadályává vált.”, nagyon jó. De mégis mit akartok Ti tenni ez ellen? Alapítatok egy újabb pártot, amivel ti is betagolódtok ebbe a pártrendszerbe?
És a jó program mellé, amit itt még nem látok, neveket is fel kell vonultatni, amikkel hitelesítitek magatokat és a programotokat. Vannak ilyenek?

hajmási 2013.05.23. 11:49:02

Valóban nem kell felhánytorgatni a múltat, de azt mégis ki kell mondani, hogy a rendszerváltás nem azt hozta sem az egyes embernek, sem az orzságnak, mint amit reméltünk. Még ennél is fontosabb azonban, hogy az ország ilyan-olyan állapotának - egyébként más (különösen a most alakuló) pártok által is adott - jellemzésén kívül a hangsúly az állampolgárok boldogulásának lehetőségére kerüljön. Mert, ha nem szóltok az egyes egyénhez, illetve a különböző csoportokhoz, akkor nem adtok semmit hozzá az eddigiekhez. Legnagyobb szükség lenne talán egy olyan "Boldogulás Párt" vagy "Esélypárt" megalakulására, amely nem populista, de perspektívát felmutató, olyan, amely összeköti az egyes és a közösség, az állam és a civil, a nemzet és a család, az ország és Európa sorsát, jövőjét és esélyét.

gomorra 2013.05.23. 13:21:30

@savanyujóska: Kedves Jóska, mit akarnak tenni? Válaszolhatok helyettük?

Szerintem azt akarják, hogy normálisan az emberek érdeklődjenek a közügyek iránt, legyenek részt vevői a napi történéseknek, ha úgy tetszik politizáljanak, s olyanok, akik nem találják a helyüket a mai politikai palettán, azok is politikai érdekképviseltettel rendelkezzenek, s végül de nem utolsó sorban felkínálják neked is, nekem is, hogy gyere, légy aktív, légy rendszerváltó, légy polgár, felnőtt, öntudatos polgár, segíts, segtísünk megteremteni egy élhető Magyarországot.

savanyujóska 2013.05.23. 16:19:11

@gomorra:
Több konkrétumot! Ez így leírva nagyon szép, de nagyjából azon a szinten van, mint az a kisgazda program, hogy: Bort, búzát, békességet!

Gyógyfüves Józsi 2013.05.23. 18:12:37

Kb 120. Mármint ennyi párt van Magyarországon. Egy újabbtól miért lenne jobb?

Programról. Szép, amit írsz. Le tudod írni 2 mondatban is?

kitsu 2013.05.23. 18:13:16

Abban biztos vagyok, vagyis inkább reménykedem, hogy nekem az életkoromból adódóan megadatik még jó pár évtized. Vagyis nekem fokozottan nem mindegy az, hogy mi lesz itt. Populizmust nem akarok. Lehet, hogy azzal meglehet fogni sokakat, hiszen ki ne örülne annak ha több pénzt kap, de azzal egy pártot, szövetséget el is lehet pusztítani. És nem érdekelnek többé azok a társaságok sem, akik nem képesek elengedni a múltat. Egyébként meg bátor, határozott, és tartással bíró polgárokat szeretnék, és azt szeretném ha valakik végre megszólítanák azokat akik sem a mostaniakat nem akarják, sem azokat akik megújulás alatt a régit akarják. Vegyük úgy, hogy egy üres lapon állunk, amire most írunk.
Ennyit szerettem volna.

kitsu 2013.05.23. 18:14:34

@Gyógyfüves Józsi: Az újabbtól valóban nem lesz jobb. A mástól igen.

kitsu 2013.05.23. 18:15:44

Vagyis még attól sem lesz jobb. Tőlünk, a mi döntéseinktől lesz jobb vagy rosszabb.

gomorra 2013.05.23. 18:25:46

@savanyujóska: Biztosan lesz több konkréum is. Főleg ha segítünk, hol szorít a cipő. Mindenki máshol él, máshol dolgozik, mindenki mást tapasztal, ezeket össze kell adni. Abszolut bölcsesség nincs, közösen kell bölcsnek lennünk.

Gyógyfüves Józsi 2013.05.23. 18:30:35

@kitsu:

Mitől lesz más?
Amikor elolvastam, amit a posztoló leírt, azt hittem, Bokros Lajos írta, de azután eszembe jutott, hogy neki már van egy pártja.
Nem más ez, csak mások csinálják. Ha tényleg más lenne, kb. 10 mp alatt le kellett volna jönnie annak a k. nagy másnak!
Nem jött le.

Lexa56 2013.05.23. 18:37:36

Alapvetően egyetértek, de a projektet reménytelennek tartom.

gomorra 2013.05.23. 20:50:34

@Lexa56: Nincs lehetetlenség csak tehetetlenség. Ez igaz erre is. Akarni kell, sok embernek részt venni benne. Másoknál megy, akkor itt is fog. Igaz Orbán hihetetlen nagy populizmusa működik, az agymosás hatásossága jó, de nem szabad csüggedni.

gomorra 2013.05.23. 20:58:06

Tisztelt Orbán hívek!

Vezéretek egyetlen esélye az életben maradásra, hogy ne nyerje meg a választást 2014-ben. Ergo ti is részt vehettek itt a munkában...

Hogyan is írta Tamás Gáspár Miklós? Valahogy úgy, hogy olyan rendszert épít (Orbán), hogy csak forradalommal lehet eltávolítani. Ugye sejtitek, hogy egy forradalmi hevület mit okozna annak a szép nyakának?

Így vigyázzatok rá, s keressetek neki egy szép helyet, ahol elkertészkedhet élete végéig.

01234567 2013.05.23. 23:17:16

Ezt 30--on aluli értelmiségiek írták. Ez az ő programjuk, nekik szól. 40 feletti melós vagyok, sorry.
Amúgy valaki az irománnyal kapcsolatban emlegette Bokrost, találó.

Tyreo 2013.05.24. 00:23:06

Sokan emlegették itt a múltat elfelejteni mentalitást. Alapvetően egyetértek, de azért egy ügynöklista már ráférne az országra. Valamint érdekes lenne megismerni azt is, hogy mi is történt a Nemzeti Kerekasztalon...

TupakkaMinutti 2013.05.24. 06:07:36

egy kis populizmus nem artana sztem:
-ugynoklista
-parlamenti kepviselok kontrollalatlan koltsegteritesenek eltorlese
-miniszteriumok munkajanak kovetkezetes osszehangolasa (a fejetlenseg miatt milliardok mennek pocsekba)
- a BKV (vagy minek hivjak eppen) kokemeny rendbetetele (budapesten mar ezzel lehetne nyerni szvsz)
-meg rengeteg, akar reszletekig meno otletem is lenne, de ide hosszu. :)

amit elvarnek, hogy demagogia es egymasra/masokra mutogatas helyett liberalis/balos/jobbos, gondolkodasra kepes embereket tomoritenetek egy olyan csoportba, akik mind az orszag javat akarjak.
mert lehetnek kozos celok velemenyem szerint es nem utalni kell egymast a maskepp gondolkozasert, hanem megprobalni megerteni es elfogadni. asszem ez lenne a demokracia, vagymi.

@01234567: kimondottan orulok, hogy fiatalok is tudnak igy es hajlandoak gondolkodni. jomagam is negyvenes vagyok es eddig teljesen egyetertek.

explanatus 2013.05.24. 08:39:44

Visszanyilazás kiváló harcmodor volt valamikor, mára elavult módszer a rendszerváltás előtti és utáni idők „nem erkölcsös” cselekedetei által okozott bajok orvoslására. Veszett fejsze nyelének megmentése közmondásosan badarság. Sokkal inkább olyan irányba kell állítani az elakadt szekér rúdját, hogy mihamarabb olyan országot tudjunk magunknak felépíteni, melyben nem az ügyeskedés, a szabályok kijátszás, a kapcsolatok jelentik a boldogulást, hanem a minél nagyobb mértékű „ hozzáadott érték” növelése a cél minden területen. A munkán kívüli világ, a civil társadalom, egyesületek, alapítványok életének, megkönnyítése. Kasztosodásmentesség, a társadalom teljes egészét képviselő ogy jelöltek, az új választókerületekhez sok szállal kapcsolódó helyi ember, egészséges keveréke a fiataltól az élettapasztalattal rendelkezőkig, tud igazán helyi érdekeket képviselni.

gomorra 2013.05.24. 09:21:24

Gazdaság

A gazdaság szereplői nyílt és tisztességes versenyben vesznek részt, ennek kereteit az állam megteremti, azokat szükség szerint ellenőrzi.

Az állam hatósági jogköreit visszaszorítja, megmaradó jogosítványát ésszerűen, hatékonyan kell, hogy használja. Nem cél, hogy a vállalkozások felelősségét átvegye, azoknak a működésük során saját felelősségüket kell elismerniük.

Gyógyfüves Józsi 2013.05.24. 09:21:40

@01234567:

A személyes megszólíttatás jogán: Én emlegettem Bokrost és valóban emlékezettet a program az ő stílusára. Ám attól, hogy 40 feletti melós vagy, még te sem a populista ígérgetésekre kell, hogy hallgass (rezsicsökkentés, stb.), mert láthattad, hova vezettek azok. A 40 feletti melósok érdekei is az, hogy nem érzelmileg, vagy ideológiailag motivált és nem rablóerkölcsök mentén uralkodó politikusoké legyen itt a terep. A 40 feletti melósoknak is az az érdekük, hogy itt jól működő kapitalizmus legyen, hiszen akkor vannak stabil munkahelyek. Hidd el, hogy sok-sok 40 feletti melós támogatása kell ahhoz, hogy itt jó irányba változzon a politika. Amíg a 40 feletti melósok Mesterházyban, Bajnaiban, Gyurcsányban, esetleg Thürmerben vagy Kádár János feltámadásában reménykednek, addig a 40 feletti melósok szopóágon maradnak.

cs.zoli 2013.05.24. 09:35:13

Az alapprobléma a gazdaság összefondódása a politikával, aminek a következménye a pillanatnyi egyéni érdekek győzelme a hosszútávú közjó ellen.
Ennek ellenszere lenne a teljes nyilvánosság minden közpénzt és közérdeket érintő döntés és gazdasági folyamat tekintetében. Ha tetszik, egy valódi üvegzseb. Közpénzes megbízások nem lehetnek üzleti titkok. Közpénzt érintő döntések teljes dokumentációja teljesen nyilvános legyen.
Mivel ez a jelenlegi politikusgeneráció 95%-ának ellenérdeke, így változást csak azok teljes cseréjével lehet elérni.
Mindenfajta választási együttműködés régi pártokkal szügségképpen magával vonja azt a kompromisszumot, hogy a fentiekből semmi sem lesz.
Ez a mérföldkő, amit minimálisan el kell érni ahhoz, hogy egyáltalán szóba jöhessen egy olyan jogi környezet kialakítása, amely előfeltétele mindazoknak a gazdasági feltételeknek, amelyek közt az ország fenntarthatóan tudhatna fejlődni.
Csak felsorolásszerűen néhány pont:
- Fair gazdasági környezet, ahol az adóért és a szabálykövetésért minimálisan támogatást és védelmet kap a vállalkozás. Ma jogkövetkezménnyel járó adójogi értelmezést sem lehet a NAV-tól kapni.
- El kell fogadni a modernizáció-hatékonyságnövelés kontra élőmunkaerőigény-csökkenés dilemmát, azaz hogy ha pl. modernizáljuk az államigazgatást, nem lesz szükség annyi aktatologatóra és pecsétnyomó személyre. Ez rövid és középtávon munkanélküliséget növel. Ez a modernizáció legnagyobb akadálya.
Sajnos a fair gazdasági keretrendszer és a modernizált állam előfeltétele a vállalkozási kedv növekedésének és a közkiadások csökkentésének.

Minden más megközelítés zsákutca, mert a szükséges döntések azok érdekeit sértik, akik hivatottak lennének meghozni azokat, a döntések következményei pedig a szavazók egy részéét rövidtávon.
A legtöbb program (az új formációké is) általánosságokat fogalmaz meg, valamit csupa olyan követeléssel áll elő, amely nem létező bevételeket csoportosítana át. Ergo ezek semmit sem érnek, mert megvalósíthatatlanok és konkrétumokat nélkülöznek.
A kulcs szerintem a jogi és szabályozási környezetben van, amelynek jelenlegi kaotikus voltában éppen az a politikusi réteg érdekelt leginkább, amely hivatott lenne azt rendbe tenni.

Szevasztok 2013.05.24. 10:11:11

@Gyógyfüves Józsi: "Programról. Szép, amit írsz. Le tudod írni 2 mondatban is?"

Ahogy a bevezetőben írja ez nem program, csak egy alapvetés. Aki egyetért vele, annak az építő javaslatait várják.

Szerintem meg az abszolút lényeg ez (2 mondatban):
"Az állam a magyarok szabadságát és biztonságát fenyegető messze legnagyobb veszély. Államunk túlcentralizált, korrupt, alacsony hatékonyságú, kiszámíthatatlan és basáskodó, saját autonóm céljai vannak, elszakadt a közjó szolgálatától, és kiszakadt a társadalom ellenőrzése alól. "

Szevasztok 2013.05.24. 10:13:40

"A közbeszerzési eljárások, értékelési szempontok, és megnyert összegek monitorozásának teljes nyilvánossága. "

Ha jól tudom Szlovákiában rendszer az, hogy bármilyen közpénzt érintő szerződés érvényességének feltétele az interneten való közzététel. (persze alvállalkozókkal együtt!)

Csak ez az egy egyszerű intézkedés is sokat segíthetne.

01234567 2013.05.24. 10:17:18

@Gyógyfüves Józsi: Nem értesz. Tudod ez olyan program, amihez hasonlót, hasonló korú, és társadalmi helyzetű fiataloktól már hallottam az elmúlt 23 évben. Most láthatod mi lett belőle.
1. A múlt rendbetétele nélkül soha nem lépsz előre.
Offshore, privatizáció, ügynöklista...
2. Elegem van, hogy valakik elbasztak valamit, és azt velem fizettetik meg úgy, hogy ők nem ülnek ezért börtönben.
3. A szociális VÍVMÁNYOK szerzett jogok, boccs hogy nem adnám őket harc nélkül, szembeköpve az elődeimet, akik ezeket kiharcolták, azért mert baj van, kilopták a seggem alól az országot sz@rháziak, aki ebből következmények nélkül jól élnek.
4. A társadalom egy szűk rétege az ötletes, fiatal, egészséges, tanult emberek programja ez, ebben semmi hiba, de miért támogassam amikor ez róluk szól, és én tudom, az ország 80%-a meg nem ilyen. Majd ha veszik a fáradtságot, nyitnak, és másra is gondolnak, egy országban gondolkodnak, és nem a saját helyzetükben, akkor segítek. Nincsenek nyertesek, meg vesztesek, emberek vannak.

Szevasztok 2013.05.24. 10:21:01

"családtámogatás helyett gyermektámogatási rendszert vezetnék be,"

Soha nem értettem, hogy mire jó a pénzbeli családi pótlék, amikor azt a pénzt néhány nap alatt befizetjük a gyerek kajájára, utazásra stb...

Miért nem lehet mondjuk ingyenesen szolgáltatni egy bizonyos alapszintet (pl étkezés, bérlet, tanszer, stb.), ami NEM gagyi de nem is luxus. A rászorulók élnek vele, az igényesebbje (ha nem jó az utalványos Tisza cipő, akkor vedd meg az Adidast saját zsebből) meg nem kerülne állami pénzbe.

Szevasztok 2013.05.24. 10:26:10

Ma a társadalom és a gazdaság egyik óriási kerékkötője a jogbiztonság hiánya. Ezen hatalmasat lendíthetne, ha a bírósági eljárások és végrehajtások az egyszerű esetekben nagyon rövid idő alatt garantáltan véget érnének.

Pl 1m Ft perérték alatt (akár ügytípustól függő limit is lehet) egyszerűsített eljárásban 30 nap alatt jogerős határozat, újabb 30 nap alatt végrehajtás. Tessék rendesen felkészülni a bíróságra és akkor lehet gyors az ügy.

HaFr · http://hafr.blog.hu 2013.05.24. 10:28:25

@01234567: Jó, ebben van igazság, beillesztjük valahogy, méltányos.

Szevasztok 2013.05.24. 10:33:19

Azt sem értem, hogy mi szükség van arra, hogy a dolgozó fizetéséből levont közterheket a munkáltató fizesse be a költségvetésbe.

Kellene mindenkinek 1 db INGYENES (havi díj mentes) speciális személyi bankszámla, ahová a munkáltató utalja a bér TELJES összegét, a bank pedig x%-át automatikusan továbbutalja a költségvetésbe.

Részletezzem, milyen előnyei vannak?
- gazdaság fehérítés
- nincs trükközés a bejelentéssel
- nincs levont, de be nem fizetett járulék
- mindenki látná, hogy valójában mennyit is fizet a közösbe - adófizetői önérzet emelése
- pénzügyi kultúra emelése (az EU éppen most kezd foglalkozni vele, hogy mindenkinek alanyi jogon járjon bankszámla)

Szevasztok 2013.05.24. 10:37:55

AZ eü ellátás még ma is szocializmus szerűen működik.

Ha már mindenkinek van TAJ kártyája (ami nem is értem mire jó valójában), akkor miért nem lehetne ez egy eü hitelkártya, amivel mindenki kifizeti az eü szolgáltatás TELJES költségét, majd a biztosító AUTOMATIKUSAN megtéríti erre a kártyára a biztosított részt (ami akár lehet 100% is!).

Ez megint csak az öntudatos állampolgári viselkedést erősítené.

Szevasztok 2013.05.24. 10:42:27

Közbeszerzések körüli botrányok (ahol lakom éppen most jelentett csődöt a legnagyobb helyi építőipari vállalat - persze az utolsó projektek alvállalkozói nem lettek kifizetve, noha a fővállalkozó megkapta a teljes összeget.)

Aki közpénzből vállalkozik az regisztrálja magát a szerződésével együtt egy nyilvános regiszterben, a megbízó (állam, önkormányzat) pedig garantálja a regisztrált alvállalkozók kifizetését.

Szevasztok 2013.05.24. 10:44:33

"Az állammal szembeni fellépésnek határozottnak kell lennie. Törvénybe kell iktatni a parlamenti és önkormányzati képviselők -- meghatározott feltételekkel érvényesíthető -- visszahívhatóságát."

Törvénybe kell iktatni a közszereplő IGAZMONDÁSI kötelezettségét. Ezt legyen jogosult a bíróság eldönteni gyorsított eljárásban és legyen szankciója ha valaki nyilvánosan hazudott.

k_viktor 2013.05.24. 10:47:48

Íme egy rövid összefoglaló az eddigi munkahelyeimről, a végén kis tanulsággal, közben persze mindenki értse az analógiákat, nem fogom elmagyarázni külön-külön!

1. Alapítvány, mutyizás felsőfokon: élt 1-2 évet, én 2 hónapot voltam ott, pont amíg bele nem láttam a működésbe.

2. Kisker, kereskedelmi szabálytalanságok felsőfokon: én fél évet dolgoztam ott, de két évre rá csúnyán be is csődölt, százmilliókat buktak.

3. Kis médiacég: végre minden átlátható, de sajna kevés pénz megy bele, ezért minden csak kicsiben működik, de az legalább jól. Növekedés sajna nincs, de ami van, az pont elég. 5 év munkaviszony, aztán kiégés.

4. Közepes méretű szolgáltatócég: "régen jobban ment minden", de aztán a tulaj a saját háza építéséhez vette ki az osztalékot, visszaforgatás nem történt, így csak stagnál / romlik a helyzet. 2 év munkaviszony.

5. Kis szolgáltatócég: ügyfél felé X-et mondnunk, ebből tényleges költség X/10, a többi nyereség, de ezt nem mondjuk meg neki, yess! Fél év munkaviszony.

6. Egy éve viszont egy nagy szolgáltatónál dolgozom, ahol minden átlátható. Értsd: minden. Ha alvállalkozó kell, három cég versenyez. Itt mindenki mindenkinek a haverja, ezért mindegy, hogy ki nyer: a legjobb, vagy a legolcsóbb, de ha nem a haverom, leszarom. Nincs pénzvisszaforgatás, mert nem elfogadott, ha ilyet látok, jelenthetem név nélkül a vezetőségnek. Az előző főnök elment, mert nem tudta 2 év alatt(!) teljesíteni, amit megígért. Szomorúak voltunk, de igaza volt. Mit meséljek még? Ja, persze, megvan: megkönnyebbültem. Úgy érzem, hogy jó helyen vagyok, megérkeztem az ideális munkahelyre. A kollégáim mind nagyon különbözőek, de ez teszi széppé az egészet. Elfogadnak, és én is mindenkit elfogadok. Ha valami nem tetszik, megmondom az illetőnek, vagy mindenkinek, és értelmesen válaszolnak. A recepciós beenged, köszön, mosolyog és rendesen elvégzi a munkáját. Van profi vezetőség, akik szintén rendesen elvégzik a munkájukat: vezetik a céget.
Tovább nem folytatom, mert így is elég idealista komment lett belőle, aki akarja, az érti :)

Summa summarum: ezt a megkönnyebbülést várom az országban is.

UI: én várom a folytatást, kíváncsi vagyok, mennyire egyeznek a nézeteink és Ti mit tennétek annak érdekében, hogy megkönnyebbüljön végre ez az ország.

Szevasztok 2013.05.24. 10:48:32

"ösztönözzük a szellemi munkán alapuló tőkebefektetéseket "

Amikor Mo egyik kitörési potenciálja lehetne a gyógyturizmus (akár kikiálthatnánk az országot egész EURÓPA gyógyüdölőhelyének! - persze ehhez még fejleszteni kellene egy kicsit), akkor szeretett miniszterelnökünk olyat talál mondani a napokban, hogy "Termelés jó, szolgáltatás rossz!" (Hát felforr az agyvizem!)

Szevasztok 2013.05.24. 10:59:03

A megközelítéshez annyi javasolnék, hogy nem érdemes ideológiai határokat húzni, ellenben deklarálni, hogy mindenkit vártok jobboldalról, baloldalról, akárhonnan, aki ÉRTELMES PÁRBESZÉDDEL, és segítő szándékkal képes hozzájárulni hazánk jobbításához - de fogadja el, hogy MINDENBEN nem lehet egyetérteni.

Ajószűcs 2013.05.24. 11:07:02

Néhány megjegyzés:
Képviselők visszahívhatósága. 90 előtt formálisan létezett, aztán ki is haszánlták a rendszerváltáskor. Versengó demokratikus politikai rendszrben nem jó megoldás. Növeli a kormány bizonytalanság-érzetét, és arra készteti, hogy már a ciklus elején is csak populista intézkedéseket hozzon, mert egy kissebb népszerűségvesztés néhány képviselő visszahívás már a többség elvesztéséhez vezet. Ennél sokkal jobb megoldás a valódi átláthatóság, a vagyonnyilatkozti eljárás komolysága (ha kideürl a sumákság, vagy láthatóan illuzórikusak az adatok, esetleg láthatóan nem vette komolyan a dolgot, automatikusan vonják meg a mandátumot), az összeférhetetlenség sokkal szigorúbb szabályzása (se ő se rokon semmféle gazdasági társaságnak semmilyen tagja ne lehessen, sehonna máshonnan semmilyen jövedelm ne érkezhessen, mint ellenőrzött forrásból), a külső szerződések telejs megszüntetése (az állami szervek csak belő erőforrásokból dolgozhatnak, ha kell valamire ember vegyék fel állásba, de derüljön ki, hogy mire alkalmazzák, tanulmányokat ne rendelhessenek soha semmire).

A "család helyett gyemrektámogatás" csak szimpla retorika. Mert mégis hol él az a gyerek? Mezőn? Egyébként a családtámogatásba pont nem kellene beleturkálni. Nem azért mert az jó, vagy rossz. Olyan, amilyen. De a legrosszabb az, ha a családtámogatási rendszer egy-kettő-négy évente változik. A gyermekvállalás igen hosszú távú projekt. Az segíti elő, ha látjuk, hogy most, amikor a gyerek még meg sincs, milyen feltételek lesznek akkor, amikor majd iskolába megy, vagy egyetemista lesz. A legjobb, amit a következő, meg az az utáni kormány tehet az az, ha azt mondja, hogy lehet, hogy nem értünk egyet ezzel a rendszerrrel elvi szinten, de nem turkálunk, nem változtatgatunk évente, még akkor sem, ha nem tartjuk igazságosnak, mert biztonságot, kiszámíthatóságot szeretnénk évtizedeken keresztül. A felsőoktatást pedig tessék leválasztani az egészről. Más tészta, más közeg. A mai rendszer rossz, ahogy az előző is az volt. Kell egy jobb.

Saga 2013.05.24. 11:11:50

Állam

Csatlakoznék párhuzamos indoklással Cs.Zolihoz.
Az állami rendszerek szükségszerű leépülése rövidtávú foglalkoztatási sokkal fog járni. A érintett munkavállalói réteg rugalmassága és mobilitási képessége még a társadalmi átlagnál is alacsonyabb. A munkanélküli juttatások időbeni kiterjesztése elkerülhetetlen és ezért csökkenti a felszabaduló források mértékét.

Nyilvánosság: nem elég a közbeszerzések nyilvánossága. A korrupció legnagyobb ellensége a nyilvánosság. Külön szakaparátus kell, akár minisztériumi szinten az átláthatóság megteremtéséhez. Remek szakemberek vannak például a Corvinuson akik kellő ismerettel rendelkeznek és jogszabállyá változtatható stratégiát és eszközrendszer tudnának nyújtani. Csak példaként említem, hogy az egyes állami szervek szerződéseinek hatályosulási feltétele lehetne azok nyilvánossá tétele. A szerződő felek végső tulajdonosának nyilvánosságra hozása. Az egyes engedélyek kiadásának megtöbbszörözése. Például ha egy engedélyt két hatóság is kiadhat, akkor a "verseny" miatt kisebb a korrupciós kockázat.
Az egyes intézményi vezetők személyi felelősségének kikötése a nyilvánosság megteremtésében. Tehát ha hiányos, vagy nem megfelelő az adatszolgáltatás, akkor az direkten vezetői felelősség.
Ne lehessen korlátolt felelősségű jogi társaságok mögé menteni az állami beszerzéseket és közpénzköltést, ergo az ilyenek is nyilvánosak.
Erősen megfontolandó az ügyészség függetlenítése.

Fontos az államigazgatásban is megteremteni az értékelő/appraisal rendszert.

(Röhejes, de például nem használhatnak Outlook Calendar-t megbeszélések szervezésére, hanem minden papír alapon megy és utána irattárba...)

Nyilvánossá és ingyenessé kell tenni a cégnyilvántartás mellett az ingatlan nyilvántartás elérhetőségét is.

Minden állami szerv és cég belső ellenőrzési szabályait, kereteit a nemzetközi standardoknak megfelelően kell szabályozni. Az Állami Számvevőszéknek kell az audit szakma csúcsának lennie.

Minden nyomtatvány és nyilvántartási dokumentum elektronikusan és az EU összes nyelvén elérhető kell hogy legyen (sablon formátumok, tehát nem lenne nagy "wasistdass"), beleértve a cigányt is.

A jogszabályoknál civil lektorálás bevezetése, hogy érhető nyelvezettel készüljenek, ne pedig bikkfanyelven.

Gazdaság

Kár a kormány gazdaságalakító szerepén gondolkozni, mert sem eszköze, sem képessége, szaktudása nincs hozzá. Mint jó parkőr kell viselkedni, de képtelen lenne jó kertész lenni.

Eredmény lenne, ha elfelejtenénk a magyar számviteli szabályokat és átállna végre Magyarország is az IFRS-re. Egyúttal megszüntethető lenne a Magyar Könyvvizsgáló Kamara belterjessége és mindenhatósága, hiszen IFRS könyvvizsgáló képesítést már más is adhatna.

Bevezetésre javasolnám a fix társasági adót, cserébe szavazati jogot adnék a kamarába, évi 1 cégmódosítás/cégeljárás illetékmentes lenne.

Az éves beszámolókat elektronikus sablonban kell bevallhatóvá tenni, így az adóhatóság, a gazdasági minisztérium és a KSH már 21. századi kockázatelemzési és adatbányászati elemzéseket készíthetne.

A foglalkoztatásnál passzív felelősség kiterjesztése. Tehát ha a takarító cég feketén alkalmaz valakit egy irodaházban, akkor a takarítócég, az épület üzemeltetője és az ingatlan tulajdonosa is büntetésre legyen kötelezett.

Fix egészségügyi járulék bevezetését javasolnám, mert ennek nyilvántartása és beszedése egyszerű. (Csak megemlítem, de havi 10e forint 10 millió állampolgárral 1200 milliárd, míg a 2012. évi tervezett kiadás 1300 milliárd). Ezzel, bár a nyugdíjasok és a gyermekek után is fizetendő a járulék, viszont felszabadulna jelentős összeg a munkavállalóknál és munkaadóknál (előbbi 7% eü járulékot fizet, utóbbi 27% szociális hozzájárulást), ami megnyitja a lehetőséget privát egészségügyi biztosítás kötése felé, felszámolva ezzel a hálapénz intézményét, tehát nettó módon még a nyugdíjas is jól járhatna.

A fogyasztóvédelem hatáskörét kiterjeszteném a cégekre, mint fogyasztókra is. Elképesztő, hogy egy jogi személyiségű társaság perelni kénytelen még egy fogyasztóvédelmi esetben is, mert rá nem terjed ki a fogyasztóvédelem hatálya.

Megfontolnám az átalány adózást tevékenységi körökre bontottan, mert a jelenlegi adómorál mellett az önbevalláson alapuló rendszer nem hatékony és ellenőrzése költséges. Nem véletlen, hogy képtelen a NAV a beszedési hatékonyságát növelni, mivel csak a ténylegesen bevalló, aktív cégeket éri el és azokat viszont irracionálisan sajtolja.

Ilyen alapon erősen javasolnám a vagyoni típusú adók kiterjesztését/bevezetését is.

A közbeszerzéseknél, a körbetartozások és alvállalkozók kisemmizésének elkerülése érdekében kötelezővé tenném a garantált alvállalkozói regiszter bevezetését. Ha egy projektet az állam csak úgy finanszíroz, hogy kötelezi a kivitelezőt az alvállalkozói lánc regisztrálására és az állam csak úgy teljesít kifizetést, hogy a már regisztráltak kaphatnak kifizetést és a sorrend is előírt, akkor az üzleti kockázat már a fővállalkozónál van és nem tolhatja lejjebb.

Saga 2013.05.24. 11:28:14

Állam

Ügynökakták, tartótisztek, volt állami vezetők adatai nyilvánosak.

Választott képviselők vagyonbevallását átalakítandó nyilvános adóbevallásra és auditált vagyonnyilatkozatra.

Megemelt egységes képviselői bérjuttatás és 1 fő adminisztrátor finanszírozása fix költség átalánnyal. A mostani trükközésnek ezzel vége lenne.

Fix pártfinanszírozás teljes nyilvánosság és átláthatóság mellett, súlyos szankciókkal.

Szevasztok 2013.05.24. 11:35:49

@Saga: "Külön szakaparátus kell, akár minisztériumi szinten az átláthatóság megteremtéséhez. "

Sőt továbbmegyek: kellene egy kormánytól független szerv (pl Korrupcióellenes ombudsman) extra felhatalmazással (már-már nyomozati szintűvel).

Szevasztok 2013.05.24. 11:41:42

Adózás: korábban jól teljesített az EVA, csak szűk volt az a réteg akinek megérte. De ha az iparűzési adó számításához hasonlóvá tennék az EVA alapját, akkor a KKV szektor túlnyomó többsége megszabadulhatna az adóadminisztrációtól, miközben sokan ténylegesen többet is fizetnének az egyszerűsítés és az ezzel járó biztonságérzet miatt.

Saga 2013.05.24. 11:46:27

@Szevasztok: Az ombudsman jogvédő szerepű. Pont az a cél, hogy már a jogalkotásnál legyen szempont a korrupciós kockázat csökkentése és akár legyen " Korrupciós Minisztérium" LOL :), amelyik minden jogszabályt ezen szempont szerint véleményez. Célnak kell lennie, hogy Magyarország top 10-es korrupciómentes ország legyen.

Amit én mint legsúlyosabb szankció bevezetnék, hogy alkotmányos tétellé tenném a korrupciós kockázat csökkentését és az alkotmánybíróság jogkörévé pedig, hogy egy adott jogszabályt visszadobhasson magas korrupciós kockázat miatt, mert hogy alkotmányellenes. A trafik törvény azonnal a kukában landolt volna, vagy ha mégsem, az elbírálás már biztosan ezen elvet sértené és így alkotmányellenessé válna.

Megvannak az intézményeink, csak nem arra használjuk amire valók lennének...

cs.zoli 2013.05.24. 11:49:44

@Saga: ehhez: "passzív felelősség kiterjesztése. Tehát ha a takarító cég feketén alkalmaz valakit egy irodaházban, akkor a takarítócég, az épület üzemeltetője és az ingatlan tulajdonosa is büntetésre legyen kötelezett."

Értem a szándékot, de ezt egy piaci vevő egy piaci szolgáltatóról sose fogja tudni leellenőrizni, csak, ha MINDEN adat MINDEN cégről nyilvános. Ebben az esetben viszont automatizmusokkal is lehet ezt ellenőrizni.

A témához visszatérve:
- Könyvelések nem egymillió cég százezer könyvelőnél, NAV-nak bejelentve, hanem NAV elektronikus szolgáltatásként nyújtja. Bizonylatok mind elektronikusak. Könyvelés-bevallás felelőssége nem a cégnél (jelenlegi minimális követelmény: a könyvelő legyen felelős a munkájáért, ma nem az, csak a cégvezető), csak a számlabenyőjtás.
Még jobb: cég pénzforgalma NAV rendszerén keresztül. Nem így fizetett számla nem könyvelődik.
Minimális cél: nem kifizetett számlákat befogadó ne könyvelhessen le költségként. A folyószámla ma is egyeztetendő és könyvelésbe iktatandó, plusz adminisztrációt nem igényelne.
Elszámolási/bevallási időszak végén adott idővel lejárt és ki nem fizetett számlák kötelező tételes benyújtása NAV-nak, NAV kötelezően vizsgáljha a nem fizető cégeket. Szintén automatizmus, minimális plusz adminisztrációval, de óriási elrettentő erővel.
A pénzforgalmi jellegű adózás mai formája (hogy opcionális és nem kötelező) értelmetlen, nem véletlen, hogy nyilvánvaló előnyei mellett alig kérelmezték, ugyanis az a vállalkozás, amely ezt választja, onnantól kb nem kap megbízást. Ha kötelező lenne, nem lenne választás.

Szevasztok 2013.05.24. 11:52:41

@Saga: OK - lehet, hogy az ombudsman nem a megfelelő hivatal, csak egy példa volt.
De a korrupció erősen kötődik a hatalomhoz, ezért kellene a végrehajtói hatalomtól függetleníteni. És egyetértek, hogy a jogalkotásban is erősen részt kellene vennie.

Saga 2013.05.24. 12:31:07

@cs.zoli: Értem a szándékot, csak nem helyeslem. Egyrészt a könyvelés szabadsága a vállalkozás szabadságának része. Számtalan szoftver van és számtalan könyvelési igény. Nem lehet egy IBM-et kötelezni, hogy a NAV-nál könyveljen Magyarországon.

Az adófizetés elkerülése miatt az általad javasoltak szükségtelenül korlátozzák a tisztességeseket is.

Nem érezném szabad országnak azt, ahol az adóhatóságnál kell vezetnem a folyószámlámat és a könyvelésemet. Ő van értem és nem fordítva!!!

A számlák kifizetése, ki nem fizetése nem adózási kérdés!

Van olyan ország, ahol a ki nem fizetett számla ÁFA tartalma nem levonható, de tapasztalatból tudom, hogy baromira meg tudja keseríteni egy jóhiszemű cég életét az ÁFA visszatartás.

A szabadság az érték és nem az adófizetési kötelezettség.

Az adórendszert kell olyanná tenni, hogy eleve magas legyen a beszedhetőségi ráta, alacsony az elkerülési ráta és költséghatékonyan lehessen ellenőrizni.

Például ugye bevezették a pókertermek bonyolult adóztatását, ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy havonta asztalonként fizess 100e Ft. Adóellenőr lemegy, megszámolja az asztalokat és kész az ellenőrzés. Ehelyett meg kell nézni mi van...

népoldali 2013.05.24. 12:41:54

Már megint felzárkozás?Idomulás?Jo fiu szerep?Ezt már eljátszák a kisjánosok,konrádgyörgyök,millák,stb,az egész 68-as pesti reinkarnáciok.Kádár kultusz kommunisták nélkül,erös állam,apaszerepü vezető,kulturnacionalzmus,unio- kritika,egy Jobbikba oltott Munkáspárt.Na ezaz ami hiányzik.

cs.zoli 2013.05.24. 13:07:32

@Saga: könyvelés szabadsága?? Amikor a könyvelők, sőt, a NAV alkalmazottak egy része se tudja, mit hogyan kell lekönyvelni? A szabadság ilyen szabályrendszerben nem szabadság, csak rizikó, annaka rizikója, hogy valamit nem jól csinálsz.
Egy céget nem érdekli, melyik könyvelőszoftverrel könyvelnek, a lényeg, hogy a tévedés lehetősége minimális legyen.
Ezért jobb egy on-line rendszer. És mivel amivel vissza lehet élni, azzal visszaélnek, ezért kell a NAV.
Nem látom be, a tisztességes cégek szabadsága mennyire sérülne ettől, ez olyan, mintha a banki rendszereket átkoznánk, hogy mindenki a giron keresztül kénytelen átutalni, pedig lehetne száz és száz pont-pont kapcsolat egyes cégek közt átutalásra.
A szabályrendszer fontosságával viszont egyetértek, és az IBM-et valóban nem lehet kötelezni, megjegyzem a nagy cégek rendszereinek mindig van adott ország-kompatibilis modulja, mivel hiába kell Amerikában így könyvelni, ha nálunk meg úgy kell, akkor nálunk úgy kell, hiába IBM a cég, a helyi cégeire a helyi szabályok vonatkoznak.

"Van olyan ország, ahol a ki nem fizetett számla ÁFA tartalma nem levonható, de tapasztalatból tudom, hogy baromira meg tudja keseríteni egy jóhiszemű cég életét az ÁFA visszatartás." ez szerintem két, csak látszólag összetartozó dolog összekapcsolása. A jóhiszemű cég miért is az általa ki nem fizetett számla utáni ÁFA visszatérítésből kellene finanszírozza a működését?
Céges szinten az ÁFÁ-t nem is lenne szabad szerintem a többi bevétellel együtt kezelni, túl nagy a kísértés (főleg kis cégeknél), hogy azt is jogos bevételnek, sőt, jövedelemnek tekintsék (ezt meg én látom...)
A pókertermek egyszerű adóztatásáról meg a játéktermi adó jut eszembe, ahol hirtelen felemelték a játékgépek után fizetendő átalányt 500eFt-ra, mindjárt meg is szűnt a szerencsejáték, mint falusi probléma.... Minden ezzel foglalkozó cég tönkrement.
No nem mintha konkrét esetben sajnálnám, de általánosságban a fűnyíróelv inkább kontraproduktív.

Gyógyfüves Józsi 2013.05.24. 14:16:50

@01234567:

Honnan veszed, hogy fiatalok írják ezt? Bokros se az.
A program amúgy csak a dolgok egyik fele. A másik fele a normális állampolgár lenne. Mivel ez nincs, ennek híján a politikusok azt csinálnak, programmal, vagy anélkül, esetleg annak ellenében, amit csak akarnak.
1. A múltat nem lehet rendbe tenni, hagyni kell a francba már! Vagy te még a mohácsi csatát is meg akarod nyerni? Haver, kész, vége, elveszett, elcseszték! Dolgozzunk inkább!
2. Te magad basztad el, amikor hatalomba választottad őket, anélkül, hogy a nyakukba vetettél volna egy kötelet, mondván, megrántod, ha elkurvulnak. De te csak azt akartad, hogy tartsanak téged jól és ne kelljen se az eszedet használnod, se éppen a választásod következményeibe belegondolni. Ha most fizeted a számlát, akkor a saját felelőtlenséged számláját fizeted.
3. Szó sincs arról, hogy ezek nálunk vívmányok lennének: kaptad Kádár Jancsi bácsitól. Mér, tán harcoltál, sztrájkoltál érte? Lófaszt, kaptad, oszt örültél, mint majom a farkának. Abba meg nem gondoltál bele, hogy van-e erre fedezet, hogy van-e olyan szinten ez az ország, a gazdasága, a vállalkozásai, a termelékenysége, hogy futná belőlük a te szerzett jogaidra! Kádár azért adta ezeket neked, hogy kussolj ’56 miatt, Antall, Horn, I. Orbán, Medgyessy, Gyurcsány, Bajnai és II. Orbán pedig azért bánik ezekkel kesztyűs kézzel, hogy rá szavazz. Aztán, II. Orbán jócskán elvett, mert rájött, hogy te csak egy tehetetlen dodó vagy és nem harcos állampolgár, ergo azt vesz el tőled, amit csak akar és annak adja pl. a trafikodat, akinek csak akar, mert úgyse fogsz össze a többiekkel és úgyse leszel képes a büdös életedben soha ésszel politizálni. Úgy megy rajtad keresztül, hogy csak a szád jár, hogy kiloptál alólad az országot, de fogalmad sincs, mit, hogy és kikkel tehetnél ellene. Megvárod, míg az idegtől infarktust vagy rákot kapsz és beledöglesz, vagy egyszerűen hülyére iszod magad.
4. Valóban az. De mondd csak, nem az lenne a legokosabb, ha az ötletes, tanult emberekre testálnád a hatalmat? vagy talán te akarod azt magadnak és a hozzád hasonlóknak? Mert az fasza lenne! Volt itt már a melósok állama, szívjuk is azóta is, gazdaságilag is, meg azért is, amit a fejekben itt hagyott!
Mindez pedig nem személyes, nem személy szerint neked és rólad szól. Az egész melósosztálynak szól, hogy gondolkozzon el rajta!

szofter 2013.05.24. 15:27:45

A képviselők visszahívhatósága nagyon szépen hangzik abban az országban, ahol frissen újraválasztott miniszterelnök mindenféle retorzió nélkül büszkén kijelentheti, hogy hazudott reggel, éjjel meg este; ahol büntetlenül megmaradhat a parlamentben egy olyan képviselő, akiről akkor derül ki, hogy veri a feleségét, amikor a családon belüli erőszak kérdése erőteljesebben megjelenik a közbeszédben és a parlamenti vitákban is stb. Jól hangzik, tényleg. Én is szívesen lemondatnám némelyiket. De hogyan tervezzük ezt kivitelezni?

Először is, szabad mandátum van. Ami azt jelenti, hogy nem hívhatjuk vissza a képviselőnket, ha úgy látjuk, hogy nem lobbizik eléggé a választókerületének, mert nem a választókerületé a mandátum, hanem a képviselőé. Másodszor, ennek csak a választókerületi képviselők esetében van értelme, a listán bekerültek esetében nem igazán. Még ha korlátozzuk is a mandátum szabadságát, vagyis részben a választópolgárok kezébe adjuk a mandátum sorsát két választás között is, akkor is: ezt csak az egyéni képviselőkkel tudjuk megcsinálni, a listásokkal nem. Harmadszor, hogyan zajlana a visszahívás? Petícióval, hogy monnyonle? Hány százaléknak kéne aláírnia a petíciót? Ha a választópolgárok, teszem azt, 50%-ának aláírását kérjük hozzá, akkor esélytelen, hiszen a rendes választásokon is 60-65% körül szokott lenni a részvételi arány, az időközieken meg általában jóval 50 alatt. Így aztán egy fölösleges paragrafus lenne az alkotmányban a visszahívhatóság, húsz év alatt ha egy képviselőt visszahívnánk, azzal már szerintem sokat mondtam. Ha meg a választópolgárok 25%-a kell, az meg nevetségesen kevés, a vesztes jelölt rögtön a választás után összeszedhet ennyit a saját szavazóiból, aztán néhány héttel a rendes választás után jöhetne is az időközi.

Persze azt is tudom, hogy az sem jó, ami most van, hogy három hónappal a választás után nyilvánosságra kerül az őszödi beszéd, de aztán még három évig, majdnem a ciklusa végéig helyén marad a miniszterelnök (és ha nem jön közbe az USA-ból begyűrűző válság, akkor teljesen ki is tölti a ciklusát). Magam sem tudom, mi lehet a megoldás, csak arra akartam rámutatni, hogy a kötött mandátum elve több nehezen megválaszolható kérdést felvet. Talán a ciklus rövidítése lehet egy út (bár persze ez is hosszú vitát igényelhet), esetleg amerikai minta alapján a kormány szerepének erősítésével és a parlamenti ill. kormányzati ciklus egymástól való elkülönítésével (ugye az USA-ban kétévente vannak kongresszusi választások, elnököt viszont csak négyévente választanak).

01234567 2013.05.24. 17:36:18

@HaFr: Remélem komolyan gondolod, ha igen, és bővebb magyarázat kell, vagy segítsek és esetleg tudok is, akkor bármikor állok a rendelkezésetekre szívesen. Azért szorítok, hogy ebből valami jó süljön ki, mert ez, így, már nem megy sokáig. Egy felkelés meg nem hiányzik.

hajmási 2013.05.24. 17:41:25

@Saga: Tegyük fel, hogy valamiképpen az orbánista populizmus és az ellenzéki tökölődés, valamint a mindezek láttán növekvő tömeges passzivitás ellenére megnyernétek a legközelebbi választásokat. Mit tennétek legelőször? Nyilván nem egy új adórendszer kidolgozásába kezdenétek és nem törölnétek el azonnal a rosszúl működő, antidemokratikus intézményeket, mert belátnátok, hogy ez nagy zűrzavart okozna. A nemzetről sem kezdenétek elmélkedni, és az elmúlt négy-nyolc, húsz év hülyeségei, aljasságai ügyében sem kezdenétek azonmód vizsgálódni. Talán két vagy legfeljebb három ügyben léphetnétek és - ha jól akarnátok kormányozni lépnétek is - azonnal. Egyrészt nyilttá és nyilvánossá tehetnétek a politikát. Beleértve a múltat, (az ügynökaktáktól kezdve a föld-és trafikmaffia ügyekig), folytatnátok annak nyilvánoságra hozatalával, hogy mit találtatok a "spájzban", nyilttá tennétek a saját szándékaitokat, döntéseiteket, a kapcsolataitokat, nehézségeiteket. Másrészt megmondanátok, hogy mit tekintetek azonnal elintézendőnek. Nem hiszem, hogy - mondjuk - az oktatási rendszerhez, vagy a szociális rendszerhez akarnátok hozzányúlni. Talán elsőként mégis, minden további lépés forrásainak létrehozása érdekében, elkészítenétek egy rövid (egy-két évre szóló) gazdasági válságkilábalási tervet, kiválasztva egy ágazatot - például az elektronikát, vagy a számítástechnikát - amelynek fejlesztéséhez pótlólagos forrásokat szereznétek. Harmadikként talán helyreállítanátok az ország kapcsolatrendszerét, megerősítve az európai és az euróatlanti elkötelezettséget.
Ha tehát a pártalakítást 2014-es választási reményekkel tervezitek, akkor nem a mindenre kiterjedő nagy elemzésekkel kellene kezdenetek, hanem egy konkrét választási programmal, kiemelve a legközelebbi 2-3 feladatot. Ha viszont nem a 2014-es választások perspektívája lebeg előttetek, akkor először is ezt ki kellene mondanotok. Másrészt alaposabb elemzésekre lenne szükség, és idő is)nem pedig arra, hogy némiképpen másként ugyan, de megismételjétek azt, amit a többiek is mondanak. Lehet, hogy magatok között ezt már megggondoltátok és el is döntöttétek. De akkor már el is követtétek az első hibát: erről hallgattatok a kezdeményezés elindításánál.Jó lenne tehát világossá tennetek a magatok és mások számára ius, hogy az indulatos elégedetlenségtől vezettetve türelmetlen nekibuzdulásról van-e szó, vagy pedig egy hosszú távon életképes, társadalmi program alapjain építkező pártot akartok létrehozni.

01234567 2013.05.24. 17:47:19

@Gyógyfüves Józsi: A tapasztalat mondatja, és a trend. Bokrost hagyjuk, egy probléma van vele, a csomagját nem rajta tesztelték előbb.
És sajnos nem értettél, de nagyon.

Saga 2013.05.24. 18:18:05

@hajmási: gondolom @HaFr: a címzett, mert itt én is kibic vagyok, de értem a szándékot és sajnos igazad van, DE.

Minden csoportnak, szervezetnek muszáj felvázolnia egy jövőképet, ami egy hosszútávú célt szolgál. Célra kell tartani, mert különbön elveszünk az úton.

Én egyébként anti-korrupciós szlogennel nyomulnék nyilvánosság fetisizmussal. Még a demagóg Tiszta Kezek Párt névvel is kacérkodnék.

Egyetértve az aki sokat markol, keveset fog elvvel, valóban csak egy két területre van lehetőség átfogóan koncentrálni. Ez nálam a zéró bázisú kiadástervezés lenne. Minden energiát a költségvetés kiadási oldalának rendbetételére szánnék és kivágnék mindent, ami nem hatékony. Például egyháztámogatás, körmédia, alapítványi és pályázati pénzek, Széchényi tervben felosztott apanázsokon rengeteget lehetne fogni, ami két dolgot eredményezne: a bevétel oldalon nem kell prést növelni. Olyan csoportok sérülnek, amelyek politikailag függők voltak eddig és lekenyerezettek - értük nem kár. Nem érint széles társadalmi réteget. A költségvetési egyensúlyt javítja, erősíti a forintot, mivel IMF és EU kompatibilis és ezzel a devizahiteles is jól járna.

Én személy szerint legfontosabbnak az oktatást tartom, de ott lehet a legkevésbé látványos eredményeket elérni, mivel generációkban mérhető csak az eredménye. Érdemes lenne itt a koreai példát követni, ahol elkezdték az óvodával, majd ahogy az generáció nőtt, jött az iskola és felsőoktatás átalakítása.

Érdekes, de a leggyorsabb eredményeket az egészségügyben lehetne elérni, de csak olyan áron, hogy a nyugdíjasokat is be kell vonni a fizetésben, ez viszont nagyon nagyon kemény dió.

szofter 2013.05.24. 18:50:19

@hajmási: Nem tartom valószínűnek, hogy egy várhatóan 2013 őszén megalakuló párt 2014 tavaszán választást nyerjen, és ezzel szerintem HaFr is tisztában van. Ilyen tervekkel meg pláne. Megvan a tavalyi amerikai elnökválasztási kampányból Mitt Romney és az ő 47 százaléka? Na, az a 47% itthon megvan 80-85 is, vagyis nagyjából 15-20% a potenciálisan (!) elérhető választópolgárok aránya. Realistább szemüvegen keresztül nézve (figyelembe véve az idő- és pénzszűkét is) azt mondhatjuk, hogy már az is hatalmas eredmény lenne, ha a parlamentbe sikerülne bejuttatni ezt a pártot. Választási győzelemre már csak azért sincs esély, mert vagy nem szállnak be a demagógiaversenybe, és akkor esélytelen a kapitalizmusra nem fogékonyak megszólítása, vagy beszállnak, és akkor csak egy lesznek a sok hiteltelen párt közül.

Jelen helyzetben egy ilyen pártnak nem is lehet célja, hogy pár hónap múlva választást nyerjen. Két célja lehet (és kell hogy legyen): rövid távon a szervezetépítés és az önnépszerűsítés (ezekhez nem feltétlenül szükséges a parlamentbe jutás, de azért az azzal járó párttámogatás és médiaszereplés nem árt hozzá). A másik pedig a hosszú távú cél: ez természetesen a kormányzás. De kizárólag hosszú távon. Márpedig, ha hosszú távra terveznek, akkor nem azt kell kijelölni, hogy mit csinálnának a beiktatásuk másnapján, hanem igenis a nagyvonalú terveket kell felvázolni.

Szevasztok 2013.05.24. 19:38:12

@szofter: "Én is szívesen lemondatnám némelyiket. De hogyan tervezzük ezt kivitelezni?"

Szerintem ezt úgy lehetne, hogy fel kell sorolni taxatíve milyen esetekben nyílik meg a visszahívhatóság (pl hamis vagyonnyilatkozat, bűncselekmény, stb.).

És ekkor evk-ban a választók, listás képviselő esetében pedig a pártja döntse el visszahívja-e. (Azért bízzunk abban, hogy egy párt a legtöbb esetben nem áll ki egy erősen kompromittálódott képviselője mellett - lásd asszonyverő polgármester)

Szevasztok 2013.05.24. 19:42:57

@Saga: "Én egyébként anti-korrupciós szlogennel nyomulnék nyilvánosság fetisizmussal. Még a demagóg Tiszta Kezek Párt névvel is kacérkodnék."

Abszolút mértékben egyetértek! (Egyébként meg alig demagógabb név, mint a Lehet Más a Politika...)

Szevasztok 2013.05.24. 19:46:18

@szofter: "Jelen helyzetben egy ilyen pártnak nem is lehet célja, hogy pár hónap múlva választást nyerjen."

A nyerés valóban elég merész elgondolás, de azért ne felejtsük el azt a kb 50%-nyi szavazót, aki rendre azt válaszolja, hogy nem tud választani a palettáról. Azért innen lehet meríteni tisztességes mennyiséget...

szofter 2013.05.24. 20:14:19

@Szevasztok: Ja, majd egy eszményi világban, ahol a pártok már nem állnak ki jóban-rosszban, akár a maradék hitelességük árán is (apropó, az eszményi világban a pártoknak VAN hitelességük) párttagjaik mellett. Addig meg maradna az, hogy az egyéni képviselők retteghetnek, nehogy valami olyat csináljanak, amivel kihúzzák a gyufát a népnél, a listások meg röhöghetnek a markukba, mert a párt csak akkor áldozza be őket, ha valami nagyon nagy gebasz van.

A 80-85%-os becslést nem hasraütésre készítettem, hanem a 2008-as népszavazás eredményei alapján. Tudom, hogy az ottani három kérdésre érkezett 80-85%-nyi igen szavazat úgy jött össze, hogy egyrészt 50% volt a részvételi arány, másrészt esetleg olyanok is igennel szavaztak, akiknek igazából nem a vizitdíjjal, a kórházi napidíjjal meg a tandíjjal volt gondjuk, hanem az MSZP-vel, az SZDSZ-szel és Gyurcsánnyal. De akkor is az összes választópolgár 40%-a (mintegy 3,3 millió ember) mondta azt, hogy "legyen minden ingyé'". Azóta eltelt ugyan öt év, de nem hiszem, hogy sok minden változott volna e tekintetben.

Következtetés: az 50% NT/NV-ből nem a szabad piac szlogenjével lehet szemezgetni. Persze a kampányt nem is muszáj erre kiélezni, de a korrupcióellenes küzdelemre sem érdemes, ugyanis már most tele van az ország az E2014 korrupcióellenes plakátjaival, az LMP meg ugye már az előző választáson is nyilvánosan vezetett kampányszámlát. Sőt már a Kétfarkú Kutyák is bejelentették, hogy ők több millió forintot fognak átutalni a legismertebb magyar oligarcháknak, világosan elzárva előttük a párt korrumpálásának lehetőségét :)

explanatus 2013.05.24. 20:43:45

„Törvénybe kell iktatni a parlamenti és önkormányzati képviselők -- meghatározott feltételekkel érvényesíthető – visszahívhatóságát.”

Ez jól hangzik, de. De egy ilyen kitétel valószínűleg abba az irányba hatna, hogy csak az vállalna közszereplést, akinek ez olyan „úri huncutság” lenne, mert ugye akit megválasztanak, az tervez, legalább egy ciklusra, nem pedig egy hétre.

Ebből adódóan pár kérdés.

1 Mi alapján lehetnének visszahívhatók?
2 Ki döntené el, hogy kit miért kellene/lehetne visszahívni?
3 Milyen jogon bírálnánk felül egy titkos és szabad választáson megválasztott képviselőt?
4 Munkajogilag hogy lenne, ki kellene fizetni a maradék járandóságát a ciklus végéig?
5 A visszahívott képviselő vállalhatna-e következő ciklusokban közszereplést?
6 Vonatkozna ez a listán bejutókra is?

Szevasztok 2013.05.24. 21:03:15

@szofter: " Ja, majd egy eszményi világban, ahol a pártok már nem állnak ki jóban-rosszban, akár a maradék hitelességük árán is (apropó, az eszményi világban a pártoknak VAN hitelességük) párttagjaik mellett. "

Mondjuk a Fideszről nincs túl jó véleményem ilyen tekintetben, de még ők is kirakták az asszonyverőt a soraikból a függetlenek közé.

gomorra 2013.05.24. 21:30:13

@Szevasztok: Tévedsz barátom, a Lehet Más a Politika nem demagóg név. Lehet más. Valóban, nem csak ilyen posványos, mint itt az eddigiek az LMP előtt. Ez a blog is arról szól, más kell legyen. Tehát kérlek a demagógságot máshol keresd, ez így cinizmus.

HaFr · http://hafr.blog.hu 2013.05.24. 21:46:07

@gomorra: Köszönöm a támogatást. + Mindenkinek.

explanatus 2013.05.24. 21:47:21

Költségkímélő megoldások bevezetése:

A - Új (régi) gazdasági formák bevezetése.

Ipari – szolgáltatói szövetkezetek létrehozása, alakulásuk ösztönzése (korlátozott pl. 10-20 fő közötti, csak és kizárólag tevőleges résztvevővel). Meglévő, volt katonai, létesítmények helyiségeinek térítésmentes rendelkezésre bocsátása, állagmegóvási díj mértékéig, ami nem mehetne át a használó tulajdonába. Maradna állami, önkormányzati tulajdon.

B - Állami hivatalok, önkormányzatok, egyesületek, alapítványok számítógépeinek Linux rendszerre való átállítása.

C - Alapvető szolgáltatások állami/önkormányzati kézben tartása/vétele: víz, gáz, háztartási hulladék, stb.

D - Az árukon a kilósár mintájára az árú megtett kilométerét is feltüntetni a környezettudatosabb vásárlási döntések megkönnyítését elősegítendő

E - Népszavazás: országos, helyi, járási, megyei, regionális lehetőségeinek könnyítése/bevezetése a tudatosabb polgárrá válás érdekében

F - Egyszerűbb diákigazolvány pl. nem évről évre megújítandó, hanem csak „magasabb osztályba” lépéskor. Általános 1-4-ig, 5-8-ig 9-12-ig, vagy 1-6-ig, 7-12-ig, majd főiskola/egyetem kezdetétől a végéig. A megspórolt minden évben új diákigazolvány bőven pótolná az nyári szünetben esetleg igénybe vett kedvezmények miatti többletkiadásokat.

G – Oktatási vonalon megszüntetni a tanév elejétől tanév végéig tartó munkaszerződéseket.

szofter 2013.05.24. 21:51:39

@Szevasztok: Igen, kirakták, mert ez egy elég erős botrány volt, átgondolták, hogy mégis hogy nézne már ki, ha a "családbarát" Fidesz soraiban megtűrnének egy asszonyverőt. De pl. amikor minden év elején elözönlik a hírportálokat a vagyonnyilatkozat-szemlék, ahol arcpirítónál arcpirítóbb hazugságokat emelnek ki az élelmes dokumentumboncolók ("kétmilliót tartok készpénzben a párna alatt, mert annyira mamlasz vagyok, hogy nem tudom, hogy ott nem kamatozik"), akkor a haja szála sem görbül senkinek. Ja, és könyörgöm, a Fidesz-frakcióról beszélünk, ahol százezrekre büntetik azt, aki nem a frakciófegyelem szerint szavaz. Tőlük simán kifért volna egy lemondatás is.

gomorra 2013.05.25. 07:41:57

Politikai téma

Nyudgíj (nem megkerülhető)

Elismerve az idős generáció aktív korában végzett munkáját, elismerve a jogukat a biztos megélhetéshez, nyugodt öregkorhoz, nem megkerülhető a nyugdíjak újraszámolása.

Attól függően, ki milyen időpontban vált nyugdíjassá, nem egyforma, s ezáltal nem igazságos a nyugdíjra fordítható nemzeti vagyon elosztása. A szerencsésebbek ugyannyi szolgálati idő, ugyanannyi korábban befizetett járulék után egészen más nyugdíjat kapnak, mint azon társaik, akik olyan időpontban váltak nyugdíjasokká, amikor annak számítási módja nem volt olyan nagyvonalú, mint szerencsésebb társaiké.

Annak érdekében, hogy ezt a társadalmi igazságtalanságot jóvátegye a jövő, újra kell számolni a nyugdíjakat. Egységes megoldás kell, olyan, ami a múlt, jelen, jövő nyugdíjasai számára egyenlőséget teremt olyan szemponból, hogy aki akármikor dolgozott 40 évet bizonyos szinten, az ugyanannyiban részesedjen, aki akármikor dolgozott 50 évet ...stb.
Azt is figyelembe kell venni, hogy senki éhen nem halhat, senki meg nem gazdagodhat a nyugdíjból. Magyarul ha tetszik, ha sem, de ez nem az az időszak, amikor különösen magas nyugdíjat lehetne folyósítani akármilyen nagy életművért. Hiszen ha olyan nagy életműve lenne mai nyugdíjas magyarjainknak, nos, kérem akkor nem itt tartanánk... s ezzel korántsem szeretném lebecsülni nagy tudósaink életművét, nagy "vezetőink"-ről pedig most ne beszéljünk.
Azt is figyelembe kell venni, hogy a gazdaság fejlődéséhez, az aktívak, fiatalok munkájának megfelelő anyagi elismeréséhez mindenféleképpen enyhíteni kell az adóprésen, ergo a költségvetés egy bizonyos összegen felül nem fordíthat nyugdíjra, a fenntarthatóság itt is igen fontos.
Mindezt megtenni csak megfelelő előkészítés után, az érintettek bevonásával, az érintettek meggyőzésével lehet, szembeállítani az aktív és a passzív korosztályt nem szabad. Tehát mindenben éppen az ellenkezőjét kell tenni, mint a jelenlegi kurzus teszi - dehát ezt már megszokhattuk.

kekex 2013.05.25. 10:39:12

@gomorra:
Szerinted nem megkerülhető a nyugdíj kérdése - aztán kerülgeted.
Programba talán úgy kellene foglalni, hogy mindenkinek a megélhetését szerény minimumon biztosító alapnyugdíj jár (létminimum KSH szerint)
Ezt lehet kiegészíteni magánbiztosítókkal önkéntesen kötött kiegészítő nyugdíjbiztosítással.
Bevezetés felmenő rendszerben, a létminimumnál nagyobb nyugdíjak emelésének leállításával, a kisebb nyugdíjak emelésével (a csökkentés szerzett jog esetén nem lenne demokratikus) és az új nyugdíjasok esetén 10 éves felkészülési idő biztosításával (adókedvezménnyel a befektetés után)

kekex 2013.05.25. 10:41:22

@explanatus:
Már elnézést, de az "állami, önkormányzati" közmű ugyan hol jelentene megtakarítást?

2013.05.25. 11:12:37

Szerintem meg az fogjon politizáláshoz, pártépítéshez, akinek van a fejében ehhez elképzelés, hogy mitől lesz az ő országa jobb. Ha a zemberektől vársz programötleteket, akkor csak vágyakat és részigazságokat fogsz kapni, megszállottaktól. És valóban, a programhoz érkezett javaslatok éppen olyanok, mint az ország. Ha ebből áll össze a program, annak alapján az új Magyarország (apropó, ez már mintha lett volna?), akkor az éppen olyan lesz, mint a mostani. Tele egymásnak ellentmondó dolgokkal és zavarossággal.

szofter 2013.05.25. 14:24:21

@FN: Egymásnak ellentmondó véleményeket meg lehet hallgatni, ütköztetni, aztán kialakítani egy végleges, közös álláspontot. És aztán ezt kell belefoglalni a programba, nem az egymásnak ellentmondó ötleteket.

szofter 2013.05.25. 14:35:22

@gomorra: Örülök, hogy a nyugdíj is szóba került, mert tényleg megkerülhetetlen téma. Szerintem itt is el kell különíteni a rövid és a hosszú távot. Hosszú távon át kell térni egy legalább 90%-ban privát nyugdíjrendszerre, mert a felosztó-kirovó rendszer egy piramisjáték, amely előbb-utóbb összedől. Ezt az áttérést pár éven belül meg kell kezdeni, természetesen levonva a tanulságot a pár éve felszámolt manyup-rendszer hibáiból, és úgy harminc-negyven év alatt érik be teljesen a gyümölcse (ha addig nem jön egy demagóg kormány, amely szétcseszi az egészet).

Rövid távon pedig ugye van egy csomó nyugdíjasunk és közeljövőben leendő nyugdíjasunk, akiknek nem mondhatjuk azt, hogy bocs, itt vége. A magas nyugdíjakat tényleg csökkenteni kell, de szerintem az alacsonyak emelése sem feltétlenül olyan dolog, amit különösebben megengedhetne magának az ország. Aki eddig elvolt alacsony nyugdíjból, az ezután is ellesz belőle, mondjon a KSH, amit akar. Tudatosítani kell, hogy bár lehet, hogy jár, de nem jut. Közös teherviselés van, ha megszorítunk, akkor mindenkit megszorítunk.

explanatus 2013.05.25. 15:52:18

@kekex:

Szóval, ha kevesebb mint fél év alatta több mint egymillió aláírással az EU polgárai kijelentik, hogy a vizet, alapvető emberi jognak kell tekinteni és nem privatizálható, akkor nekünk nem kellene ez ellen is „szabadságharcot” vívni.

www.euvonal.hu/index.php?op=hirek&id=7344
www.tagesschau.de/ausland/wassernetze100.html

Lehet, rossz volt a megfogalmazásom, de vannak dolgok, szolgáltatások, melyek azoknál kell maradjanak, akik igénybe veszik és ki kell vonni a „globalizálandó, globalizálható” témakörből.

Lajosforras 2013.05.25. 17:04:25

1. kik vagytok...?
2. hitelpénz-rendszer felszámolása.adófedezete nyomtathatun is, nem kellene "külföldi befektetőktől" függeni.
3. nyugdíjreform. mondjuk 25 év múlva már csak kajajegyben, rezsijóváírásban, betegellátásban jár nyugdíj, összekötve egy manyuppal.
4. btk-ban külön fejezet a politikusbűnözésnek,10 év alsó határral.
5. büntetés-végrehajtás reformja. napi 10.000 forintért 100.000 embert etessenek a hozzátartozói.
6.energiahordozók , vízvagyon telekommunikáció,egyéb stratégiai ágazatok állami többségi tulajdonba.
7. mindenféle föld állami tulajdonba. örökbérelhető évi 10 forintért,de nem elidegeníthető.

Lajosforras 2013.05.25. 17:05:12

*...adófedezetre nyomtathatunk...

HaFr · http://hafr.blog.hu 2013.05.25. 21:29:45

@Lajosforras: Köszönöm a mai hozzájárulásokat.

Csm001 2013.05.26. 12:00:06

Attól tartok, a sok jó szándék kevés a már kiépült tőke-hatalom szimbiózishoz. A rendrakás első eleme a pénzreform. Az mnb továbbiakban elektronikus pénzt ad ki, és minden tranzakciót kezel. Abban a korban, mikor a taxiban pos, a zsebemben műholdas kártyaolvasó van, a keresztlányom meg előbb kap adókártyát, mint nevet, ez nem lehet gond. Az mnb szépen lekönyveli a tranzakciót, ami cézáré, az oda, ami az eladóé, az oda. Nincs adóbevallás. Azonnal ellenőrizhető. Lehet lopni így is, szó se róla, de nehezebb, és a lebukás os valószínűbb. Eegen, tudom, legfeljebb euro lesz a nokiás dobozban. Nos, nincs komplex ötletem, de talán létre lehetne hozni övezeteket, ahol lehet valuta a zsebbe, de javarészt csak e-pénzt lehet elkölteni. Respekt hafr, még vannak ötleteim ;)

Lajosforras 2013.05.26. 14:26:21

@Csm001: kell a francnak a "nagy testvér", már bocs. én spec rühelleném erősen,ha valami suttyó napra kész lenne a pénzügyeimből és a magánéletemből. mikor merre jártam; mennyit, mire költöttem. jobb eltörölni a gumitörvényeket és egyszerűsíteni az adóbevallást, megemelni a büntetési tételt és végre is hajtani korrupció- és részrehajlás-mentesen.

explanatus 2013.05.26. 16:05:51

@HaFr: Oktatás

Valamit kellene kezdeni a térségi integrált szakképző központtokkal (TISZK). Nehogy ez az alapfokú oktatásból kikerülők, de még közmunkára nem foghatók „pihenőpályája-melegedőhelye” legyen. Az (szak)oktatási intézmények májusi kötelező betagozódása esély is meg veszély is egyben. Esély arra, hogy koncentrált beruházásokkal fejlett technológiák oktatására nyíljon lehetőség, de benne van a veszély is, hogy nem sikerül a szakoktatás, a kétkezi munka rangját, a kereseti lehetőségeket, olyan szintre emelni, hogy az társadalmilag elfogadottabbá váljon, mint amivé ez a terület a rendszerváltás óta lesüllyedt.

A rendszerváltás óta örvendetes módon megtöbbszöröződött azok száma, akik magasabb iskolai végzettség elérését tűzik ki maguknak célul az általános iskola befejezése után. A felsőoktatási reform ezt kívánja keretek közé szorítani, de fel kellene ismeri, hogy ez nem hozza meg a kívánt eredményt, mert a kétkezi szakmák alacsony presztízse az irányban hat, hogy minél többen abban látják jövőbeni boldogulásukat, ha diplomával a kezükben fejezik be tanulmányaikat. Itt nagyon sok múlik azon, hogy hogyan birkózik meg ez az új rendszer a szakképzés 21 századi elvárásaival, feladataival. Ha itt hibázunk, akkor könnyen lehet, hogy olyan csapdát állítunk magunknak, hogy ha meglódul egyszer a gazdaság, akkor amiatt nem tudunk lépést tartani a fejlett országok gazdaságával, mert a mi gyerekeink már azokban az országokban dolgoznak, vagy nem lesz megfelelő mennyiségű és minőségű kiképzett kétkezi munkavállaló.

Csm001 2013.05.27. 09:19:48

@Lajosforras: Valamit valamiért. Össznépi sport a lopás kis hazánkban, a várt hatásfok-növekedés nem lesz meg enélkül.
Megjegyzem, ha van mobilod meg bankkártyád, akkor tkp már most beköltöztél a BB házba...
Most hozzáfér az adóbevallásodhoz a hivatalban Jucika, Marika, ellenőrzi Pirike, meg betáplálja a Józsi mert az ért a számítógéphez. Úgy meg hozzáférne a gép, hiba esetén egy operátor, meg néhány ügyes cracker, akikből lássuk be kevesebb van mint korrupt hivatalnokból.
Nem nagyon hiszem hogy létezne emberi erőforrás az egész megfigyelésére. Ha meg rád kerül a hatósági fókusz, akkor meg tökmindegy, mert már most is megvan minden eszközük a teljes átvilágításra.

Viszont cserében mit is kapunk? Átláthatóbb közpénz felhasználás, valós gazdasági adatok, igazságosabban elosztott és csökkenő adóteher , tizedannyi adminisztráció, nem lehet eladni a narkót, rablások, (pénz) lopások drasztikusan csökkennek, stb.

Még fejleszteni sem kell, kész van az összes szükséges infrastruktúra, a szoftvert kell megírni úgy, hogy a kifogásaid okafogyottak legyenek, megfelelő automatikus ellenőrzésekkel, többszörös védelemmel.

A ki őrzi az őrzőket kérdés persze minden hierarchikus rendszer esetén előkerül, legyen az politika, bank, honvédség, oktatás, egészségügy... Egy számítógépet nem tudsz lefizetni. Igaz, tökéletesen megvédeni sem.
Mégis, ha összevetem pl a banki rendszer feltörések és a (politikai, hivatali, üzleti) korrupciós ügyek számát, szerintem nem hibázok nagyot, ha azt mondom, nagyságrendekkel kisebb lenne a kockázat.

Megjegyzem, aki nem akar elszámolni az állam felé a jövedelmeivel, az definíció szerint adót akar csalni. És kutyát se érdekel, ha tudják, hol veszem a kiflit.

Saga 2013.05.27. 10:14:07

@Csm001: Sajnos amit mondasz, az "államérdek". Nem a te, az én, vagy mások érdeke, hanem az "államé", márpedig az állam az emberekért van, és nem fordítva.

Van adócsalás és kerülés, de ha betiltod a készpénz használatát, akkor gyakorlatilag elveszed az emberek szabadságának egy részét és semmit nem adsz helyette, csak tapsikolsz, hogy most már senki nem lophatja meg az "államot".

De nézd meg, hogy itt van egy fidesz, amelyik kisajátítja az államot és a maga javára fordítja. Ha minden pénzmozgást ellenőriznek, akkor mindig ki leszel szolgáltatva.

Tudom, hogy eljön az a kor, amikor nem lesz készpénz, mindenkiben lesz chip és az emberek tapsolnak hozzá, de amíg lehet, ezt az önkéntes rabszolgaságot elkerülném és harcolnék ellene.

Képzeld el a következő helyzetet: hatalomra kerül egy zsarnok. Nem tudsz majd ellene harcolni, mert minden pénzmozgást ellenőriz. Tudja, hogy kitől akarsz plakátot venni, papírt filctollat a transzparensekhez. Simán letiltja a kártyádat és technikai hibának fogja álcázni és te nem fogsz tudni tenni semmit. (Emlékeztetnélek a Hálózat csapdájában című filmre - egy e-világban bárki bármikor eltörölhető, lehetetlenné tehető. Ha most meglehet egy ilyen trafik és földosztást csinálni, akkor mi fog korlátozni egy hatalmat egy e-világban?)

A szabadság velejárója a fekete és a fehér. A tisztesség és tisztességtelenség. A kettősség a teljesség. Ha a tisztesség nevében felszámolni szándékozod a tisztességtelenséget, akkor megölöd a választás szabadságát is. Tudom, hogy ez filozofikus, de akkor is így van és mivel az emberek többségét ez nem érdekli, majd boldogan fog lemondani szabadságáról, amelynek része a készpénz is, mert csak azt a féligazságot fogja meghallani, hogy így nem lesz majd annyi bűn. Pedig bűn nélkül nincs ártatlanság sem...

Csm001 2013.05.27. 12:57:57

@Saga: Ne haragudj, ez ellentmondás, jobban mondva róka fogta csuka. Az általad említett mutyi példák mutatják szerintem éppen azt, hogy szükség van a pénzmozgás ellenőrzésére.
Hát miből futja nálunk statecapture-re? Késő Kádár-kor, privatizáció, szőke olaj, máv, bkv, posta, szerencsejáték zrt, hadd ne folytassam, usque a jelenlegi államadósság legalább két-háromszorosa ki lett mentve, még ha egy része persze vissza is került a gazdaságba. 25 év alatt.

A módszer, s szemléletmód, ami alapján a felépített társadalmi, gazdasági modell kellően rugalmas, bővíthető, egész sok dologra ráhúzható lehet, nos abban kell megállapodnunk, a játékszabályokban. És amíg ezt kp-vel ki lehet játszani...

Egy huszáros vágás, például mint németo. a IIww után, a készpénzben mozgó SS vagyon egy részét likvidálták az új márkával. Nem 1/1 váltották a régi birodalmival, hanem mindenki kapott valamennyit. (persze a vezetők, a kimentett műkincsek, arany ellen mit sem ért, de a jóval szélesebb alsó SS rétegnek nyilván érvágás volt.)

Lassú átmenettel, ennyire megerősödött "elittel" minden ilyesmi kudarcra van ítélve.
Elég ránézni az mszpre, van holdudvar, országos hálózat, azért csurrant-cseppent lé az "emútnyócév"-ben, és? Mire mennek vele?
Kétségbeesetten próbálnak lavírozni az orbán-homokozó játékszabályai szerint, és épp mint a gazdaságban, kénytelenek ugyanúgy lopni, csalni, hazudni, különben versenyhátrányba kerülnek. (a jelenlegi szabályozás szerint)
És akkor nézzük a többi formációt. Ne, inkább ne is nézzük, még szánalmasabbak.

Egy pillanatra képzeljük el, holnaptól csak e-pénz van. Mihez kezd Simicska? Hogyan hozza haza az offshore pénzét úgy, hogy ne bukjon el egy tissztességes vagyonosodási vizsgálatot? Lehet puha vagy kemény a szabályozás, amíg kp kilóra megveszi az egész navot, bíróságot. Illetve ő még azt is megteheti, hogy elhúz a francba a vagyonával, de ugyanez már nem igaz a nép többi részére.
Képzeljük el, holnaptól kénytelen mindenki befizetni pl azt a +30% áfát, meg kb +10% szjat, amit most elcsal.
Mindenesetre azt biztosan tudom, hogy az ország, ha a sok hulladék nem lopja szét, simán nyereséget termel, lásd a gondolatmenet az első bekezdésben.

Te is egyetértesz, hogy ez a jövő, pláne az EU is ezt pedzegeti, még ha egyenlőre az offshore pénzek kapcsán is, miért ne lehetne éppen Mo. valamiben az első, ráadásul ebből szerintem valós előnyök származnak. És ismétlem, nem mátrix-féle világmonitorozást képzeljünk már, a bankban sem ellenőrzik az összes tranzakciót, csak szúróproba szerűen, hiba esetén, felülvizsgálatkor.

A szabadság, igazság, de még erkölcs, kultúra (na ez is megér egy misét, kerényi pf) tekintetében pedig a jelenleg kialakuló rendszerre Fourier is elégedetten csettintene, egyentanár a suliban, egyenház ócsán, egyensegély a hivatalban, egyenadó, egyentrafik teúristen.

Az egyén szabadságát szükségszerűen korlátozza a közösség szabadsága. A közösség szabadságát szükségszerűen korlátozza a környezet.
Nem érzem azt korlátozásnak, hogy kötelezően előírt kvázi a bankkártya használat. Legalábbis a magánnyugdíj, a játékgépek, és a trafikok lenyúlása után nem tűnik annyira szörnyűnek.
Nem feltétlenül az állam általi lopásáról vagy annak meglopásáról van szó, hát mit csinál a lopott fűkaszával a tolvaj, ha nem tudja eladni? Nekiáll füvet nyírni? Vajon leütnek a nyóckerbe a tárcádért? Besurrannak a 90éves nagypapádhoz a kis 30e nyugdíjáért?
Ugye?

Tudom, nehéz nagyban gondolkodni, átlátni mennyi előnye van. Még nehezebb bevezetni, egy olyan országban, ahol mindenki azért lop, mert úgyis mindenki lop.

A film remek példa, ugyanis azóta mást se csinálnak, mint fokozzák ezen rendszerek biztonságát dedukcióval, megfelelő adatszegregációval, jogosultságok pontos hangolásával, titkosítással és még a bánat tudja mivel.
Itt ugye csak egy elem volt a hitelkártya, a komplett személyiségét törölték.

És el kell rontsam a hangulatod, már mo-n is digitális a legtöbb nyilvántartás, szóval simán törölhetnek ugyanígy akárhonnan a tudjukkik, ha két kis kereszt van a neved mellett a kubatov-listán.

Lajosforras 2013.05.28. 05:43:42

@Csm001: na ja, csak a tapasztalataim alapján eddig minden kormány első dolga volt a gazdaságilag túlságosan megerősödött személyek vagy csoportok ellehetetlenítése és/vagy kifosztása-főleg ha nem azonos politikai nézeteket vallott/vallottak. ehhez nem kellett különösebb adócsalást elkövetni, elég,ha túl sok pénz van a számlákon. az adócsalás mellett ez a második komoly oka a vagyonok külföldre menekítésének. ez markánsan jelentkezik a jelenlegi rendszerben. az az előttiektől sem állt távol,legfeljebb nem ennyire nyíltan raboltak. azaz ne kriminalizáljunk engem csak azért,mert ellene vagyok az elektronikus pénzügyeknek.:)

szofter 2013.05.28. 11:45:07

@Csm001: "Eegen, tudom, legfeljebb euro lesz a nokiás dobozban."

Meg nem csak a nokiás dobozban. Aki eddig úgy jött ki villanyt szerelni, hogy "számlával tízezer lesz, számla nélkül nyolc", az ezentúl úgy fog kijönni, hogy "számlával tízezer forint, számla nélkül 250 euró kp-ban". Hidd el, beraktároznánk euróbankjegyekből és -érmékből. Nyilván nem egyik napról a másikra lenne bevezetve, és ha csak két hét lenne is a bejelentés és a tényleges bevezetés között, akkor is eurót venne a maradék pénzéből, aki tudna. A nagypályás drogdílerek meg már most sem készpénzt használnak, hanem Bitcoint.

Én nem támogatnék egy ilyen rendszert. Képzeld el, hogy egy Matolcsy-féle tagnak betekintése van abba, hogy mennyi pénz hever a magyarok bankszámláin, mire mennyit költenek stb. Olyan különadókat találhatnak ki, hogy azoktól három év unortodoxia után is eldobod az agyad - és esetleg megoldják, hogy macerás legyen külföldre menekíteni a pénzed. Az adócsalás ellen lehet máshogy is küzdeni, másra meg nem megoldás.

Bereznay A. 2013.05.30. 16:59:51

@01234567:

Nagyon jó!

Ki nem mondva, már ebben is benne van, miért katasztrofális hiba bárki részéről, aki jót akar a pártalapítás. Sőt, bűn. Nincs módunkban (mint népnek) ugyanazt a hibát halmozottan újra és újra elkövetni.

s 2014.01.03. 12:47:11

Én szeretném a legjobban, ha tévednék, de az a véleményem, hogy elkéstetek.

Ez az ország másfele megy már, és a következő négy évben is abba a másik irányba tart majd. Ez egy téves út, az nyilvánvaló, de annyi minden fog kiépülni ezen téves eszme köré, hogy azt egy egyszerű választás NEM FOGJA TUDNI az útból elsöpörni. Itt nagyon durva dolgok fognak megtörténni pár éven belül, és ti majd csak mindezek után jöttök majd, de addigra ezek a dolgok, amiket nagyjából itt leírtatok, már magától értetődőek lesznek.

A történelem tanulsága ez sajnos: előbb rombolni kell, hogy azután építeni lehessen. Most még építgetjük a hibás tornyunkat, hogy később majd ledöntsük - vagy magától összedőljön - azért, hogy a helyére kerüljön az igazi.
süti beállítások módosítása